පරිශීලක සාකච්ඡාව:Piolinfax

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

I have left the required translations in your sinhala wikipedia talk page please --- හෙළසෙබළ

Hi[සංස්කරණය]

Hi, Lee! :) Nice to see somebody else around here! :) I do not speak Sinhala so I may make mistakes from time to time even though I edit here with a lot of checking. If you spot one of my mistake I would appreciate if you fix it or let me know about it. Kind regards. --Piolinfax (Talk) 12:17, 6 අගෝස්තු 2008 (UTC)

No problem. I'll watch what you are doing ;-). Thanks for the support. --Lee 15:12, 7 අගෝස්තු 2008 (UTC)
Thanks a lot, Lee! :) --Piolinfax (Talk) 19:51, 7 අගෝස්තු 2008 (UTC)

Thanks, Lee and Piolinfax! Hopefully the project isn't closed soon. I'd like to pester UOC to get some people here to help out. Would either of you mind if I proposed Piolinfax be made a temp-admin (they won't do perma-admins until the project is bigger) for, say, six months or so? Kylu 17:17, 9 අගෝස්තු 2008 (UTC)

I've no reason to oppose :-) --Lee 08:25, 15 අගෝස්තු 2008 (UTC)
OK. I accept if you want me to be temp-admin here. If you are going to apply for it in Meta, please ask for a period no longer than 3 weeks. In September my situation will be very different and I will not be able to visualize the Sinhala fonts or edit as often as I am now --Piolinfax (Talk) 01:29, 17 අගෝස්තු 2008 (UTC)

Guess what? You're an admin now. Expires 23-09-2008. Congrats. :) Kylu 21:52, 23 අගෝස්තු 2008 (UTC)

Thanks[සංස්කරණය]

Hi, Kylu. Thanks for your message. Sorry it took me so long to answer (I am on holiday right now) I think contacting UOC is a good idea :). Currently I am not very keen on being an admin anywhere in Wikimedia but I can accept the post for a few weeks if it were of any help here. Anyway, due to the way I log on the internet, probably I will not be able to see the Sinhala fonts from the the end of the first week of September onwards. This is quite a hindrance for me when editing so maybe it would be more convenient if somebody else were proposed for the post. Kind regards. --Piolinfax (Talk) 20:32, 14 අගෝස්තු 2008 (UTC)

Hee, well, I don't speak a word of Sinhala. I just think it'd be a darn shame for the site to be closed because nobody apparently knows about it. Kylu 22:04, 14 අගෝස්තු 2008 (UTC)
I am interested in this (and other) project(s) development because I firmly believe in cultural diversity and I think that transferring wiktionaries to the Incubator is an unnecessary, heavy hindrance at several levels both for Wikimedia and, especially, for the languages involved. If I can help any existing wiktionary to avoid ending up like bo.wikt, xh.wikt, pi.wikt and others (i.e. virtually hidden for most people, tethered to innecesary bureaucracy and delays and in an environment significantly more difficult to edit and deal with than its original site, that is, a site for an even-higher-level élite), I will certainly try and help them avoid getting short-sightedly (and unfairly: usually those proposing closures never try to contact the relevant community about it) buried. --Piolinfax (Talk) 01:22, 17 අගෝස්තු 2008 (UTC)

Thanks[සංස්කරණය]

Dear Piolinfax,Thank you very much for your feedback. I will immediately develop Sinhala Wiktionery with Language Technology Research Laboratory. I kindly request not to close this Wikitionery.--Asiri wiki 02:50, 19 අගෝස්තු 2008 (UTC) &

helpme[සංස්කරණය]

Dear Piolinfax, Can you help me to create table(data table) using wikimarkup here.

  • This is a Wiki codes for the data table in Wikipedia.
{| class="wikitable"
|-
! header 1
! header 2
! header 3
|-
| row 1, cell 1
| row 1, cell 2
| row 1, cell 3
|-
| row 2, cell 1
| row 2, cell 2
| row 2, cell 3
|} 
  • But it gives like this output.
header 1 header 2 header 3
row 1, cell 1 row 1, cell 2 row 1, cell 3
row 2, cell 1 row 2, cell 2 row 2, cell 3
PS: Sorry for the making your talk page ugly :(

Thank you very much ![සංස්කරණය]

Dear Piolinfax
Thank you very much for your kind help. That is the table i need for make our Help page. In addition other table grids are also very useful for me. I thank you very much agin. --Asiri wiki 09:55, 23 අගෝස්තු 2008 (UTC)

About Typing help[සංස්කරණය]

Dear Piolinfax
I'll reply about that immediately. Thank you very much your informative help.--Asiri wiki 02:20, 28 අගෝස්තු 2008 (UTC)

Please find out available characters for Sinhala Language [1]--Asiri wiki 05:33, 1 සැප්තැම්බර් 2008 (UTC)
This may be useful for understand combinations of Sinhala Characters.
  • Sinhala Online keyboard [2]
  • Sinhala Online Keyboard layout[3]

Temporary access expired[සංස්කරණය]

Hello Piolinfax. The temporary access you requested on this wiki has expired (see archived request). Thanks. Nick1915 11:02, 30 සැප්තැම්බර් 2008 (UTC)

Hindi[සංස්කරණය]

Hi,

Please add a Hindi (hi) template for translations. --Atitarev 03:51, 28 මැයි 2010 (යූටීසී)

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=පරිශීලක_සාකච්ඡාව:Piolinfax&oldid=6340" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි