ප්‍රවර්ගය:ඉංග්‍රීසි countable නාමපද

Wiktionary වෙතින්

දැනට මෙම ප්‍රවර්ගය පිටු හෝ මාධ්‍ය හෝ නොදරයි.