ප්‍රවර්ගය:ඉංග්‍රීසි pluralia tantum

Wiktionary වෙතින්
Newest pages ordered by last category link update
Newest pages ordered by last category link update:
Oldest pages ordered by last edit:

මූලධර්ම » භාෂා සියල්ල » ඉංග්‍රීසි » පාඨ » නාම පද » Pluralia tantum

ඉංග්‍රීසි nouns that are mostly or exclusively used in the plural form.දැනට මෙම ප්‍රවර්ගය පිටු හෝ මාධ්‍ය හෝ නොදරයි.