වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/ලේඛණ සේප්පුව/2018/දෙසැම්බර්

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search


දෙසැම්බර් - 2018


දිනය: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   දෙසැම්බර් 1
කණ්නාඩිය නා
 1. (සිංහල) උපැස් යුවල. මුහුණ බැලීමට යොදා ගන්නා උපකරණයක්.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

2[සංස්කරණය]

වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/දෙසැම්බර් 2

3[සංස්කරණය]

වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/දෙසැම්බර් 3

4[සංස්කරණය]

වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/දෙසැම්බර් 4

5[සංස්කරණය]

වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/දෙසැම්බර් 5

6[සංස්කරණය]

වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/දෙසැම්බර් 6

7[සංස්කරණය]

වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/දෙසැම්බර් 7

8[සංස්කරණය]

වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/දෙසැම්බර් 8

9[සංස්කරණය]

10[සංස්කරණය]

වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/දෙසැම්බර් 10

11[සංස්කරණය]

වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/දෙසැම්බර් 11

12[සංස්කරණය]

වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/දෙසැම්බර් 12

13[සංස්කරණය]

වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/දෙසැම්බර් 13


14[සංස්කරණය]

වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/දෙසැම්බර් 14

15[සංස්කරණය]

වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/දෙසැම්බර් 15

16[සංස්කරණය]

වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/දෙසැම්බර් 16

17[සංස්කරණය]

වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/දෙසැම්බර් 17

18[සංස්කරණය]

වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/දෙසැම්බර් 18

19[සංස්කරණය]

වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/දෙසැම්බර් 19

20[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   දෙසැම්බර් 20
ආහ්ලාදය නා
 1. (සිංහල) සතුට, ප්‍රීතිය.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

21[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   දෙසැම්බර් 21
කතුර නා
 1. (සිංහල) රෙදි හා කඩදාසි කැපීමට භාවිතා කරන උපකරණයයි.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

22[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   දෙසැම්බර් 22
කනා නා
 1. (සිංහල) රත්තරන් යන අරුත් දෙයි.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

23[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   දෙසැම්බර් 23
දඬු අඬුව නා
 1. (සිංහල) කම්මලේ ඇති ආම්පන්නයකි.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

24[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   දෙසැම්බර් 24
අත්තුක්කංසනය නා
 1. (සිංහල) තමා විසින්ම තමා උසස්කොට සිතීම.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

25[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   දෙසැම්බර් 25
අට නා
 1. (සිංහල) ඉලක්කමකි.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

26[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   දෙසැම්බර් 26
අගසස් නා
 1. (සිංහල) අගසස් (අග්‍ර-ශෂ්‍ය) යනු අග්‍ර කොටස යන්නයි. අලුත් සහල් මගුලේදි බුද්ධ ප්‍රමුඛ සංඝයා විෂයයෙහි පූජා කෙරෙනුයේ අස්වැන්නේ අග්‍ර කොටස හෙවත් මුල් කොටසයි.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

27[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   දෙසැම්බර් 27
ආසාදනය නා
 1. (සිංහල) රෝග බීජ ඇතුළු වීම.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

28[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   දෙසැම්බර් 28
ආස්තරය නා
 1. (සිංහල) ඇතිරිල්ල, ඇතිරීම.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

29[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   දෙසැම්බර් 29
අගුල නා
 1. (සිංහල) දොර ඇරීමට නොහැකි වන සේ වසා තැබීමට දොරකට සවිකරන යාන්ත්‍රණය වේ.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

30[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   දෙසැම්බර් 30
අගෝස්තු නා
 1. (සිංහල) ග්‍රෙගරි දින දසුන අනුව අවුරුද්දේ අටවන මාසයයි.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

31[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   දෙසැම්බර් 31
ආස්මි නා
 1. (සිංහල) සිංහල කැවිලි වර්ගයකි.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed