වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/ලේඛණ සේප්පුව/2018/මාර්තු

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search


මාර්තු - 2018


දිනය: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   මාර්තු 1
කපුටා නා
 1. (සිංහල) කළු පැහැති පක්ෂියෙකි.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

2[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   මාර්තු 2
මේෂ නා
 1. (සිංහල) ජෝතිෂ්‍යය ශාස්ත්‍රයේදී එන ලග්නයකි.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

3[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   මාර්තු 3
නීති ගරුක නා
 1. (සිංහල) නීතියට ගරු කරන.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

4[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   මාර්තු 4
නීච නා
 1. (සිංහල) පහත්.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

5[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   මාර්තු 5
නීග්‍රෝ නා
 1. (සිංහල)මිනිස් වර්ගයක නමකි. තද කළු හම ද පොකුටු හිස කෙස් ද පැතලි නාසය හා එල්ලෙන ඝන තොල් ද පොදු ලක්ෂණය කොට ගත් මේ ජනයා වැඩි වශයෙන් වාසය කරනනේ අප්‍රිකා මහාද්වීපයේ ය.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

6[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   මාර්තු 6
නිෂ්ක්‍රමණය නා
 1. (සිංහල) පිටත්වීම යන අර්ථය දේ.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

7[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   මාර්තු 7
නිරුක්ති නා
 1. (සිංහල) ශබ්දයන්හි ප්‍රකෘති ප්‍රත්‍ය ආදිය අර්ථ සහිතව දැක්වීම.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

8[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   මාර්තු 8
නිරාහාර නා
 1. (සිංහල) ආහාර නොගෙන සිටීම.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

9[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   මාර්තු 9
නීචායුෂය නා
 1. (සිංහල) කෙටි ජීවිත කාලය.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

10[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   මාර්තු 10
නියපොත්ත නා
 1. (සිංහල) ඇඟිලි තුඩග ඇති ආරක්‍ෂාව පිණිස ක්‍ෂීරපායීන්ට ඇති අවයවයකි.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

11[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   මාර්තු 11
නෙල්ලි නා
 1. (සිංහල) පළතුරකි.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

12[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   මාර්තු 12
නුවර නා
 1. (සිංහල) නගර යන වචනයට සමාන වේ.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

13[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   මාර්තු 13
නුවන නා
 1. (සිංහල) ඇස යන අරුත් දේ.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed


14[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   මාර්තු 14
නුවණ නා
 1. (සිංහල) ඥනය යන අරුත් දේ.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

15[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   මාර්තු 15
නීරද නා
 1. (සිංහල) වලාකුළ.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

16[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   මාර්තු 16
නීරජ නා
 1. (සිංහල) දියෙහි හට ගත්.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

17[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   මාර්තු 17
නීර නා
 1. (සිංහල) ජලය.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

18[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   මාර්තු 18
නැව නා
 1. (සිංහල) මුහුදේ ගමන් කරන යාත්‍රාවකි.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

19[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   මාර්තු 19
නෙළුම් නා
 1. (සිංහල) මල් වර්ගයකි.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

20[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   මාර්තු 20
වෘෂභ නා
 1. (සිංහල) ජෝතිෂ්‍යය ශාස්ත්‍රයේදී එන ලග්නයකි.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

21[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   මාර්තු 21
වෘශ්චික නා
 1. (සිංහල) ජෝතිෂ්‍යය ශාස්ත්‍රයේදී එන ලග්නයකි.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

22[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   මාර්තු 22
වීදුරු නා
 1. (සිංහල) ඛනිජ වැලි උණු කිරීමෙන් සාදන, අවර්ණ විනිවිද පෙනෙන සුළු භංගුර ද්‍රව්‍යයකි.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

23[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   මාර්තු 23
විශාල නා
 1. (සිංහල) ලොකු යන අරුත් දේ.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

24[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   මාර්තු 24
විෂ නා
 1. (සිංහල) අහිතකර යන අරුත්දේ.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

25[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   මාර්තු 25
විනාඩි නා
 1. (සිංහල) කාලය මනින ඒකකයකි.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

26[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   මාර්තු 26
වෙණ නා
 1. (සිංහල) වීණාව යන අර්ථය දේ.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

27[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   මාර්තු 27
වෙලාව නා
 1. (සිංහල) කාලය.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

28[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   මාර්තු 28
ගද්‍රභයා නා
 1. (සිංහල) මෝඩයා.
 2. බූරුවා.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

29[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   මාර්තු 29
ගතිගුණ නා
 1. (සිංහල) ගතිගුණය යන්නේ බහුවවන පදය.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

30[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   මාර්තු 30
ගඟුල නා
 1. (සිංහල) ගංගාව යන්නට සමාන වේ.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

31[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   මාර්තු 31
ගඟ නා
 1. (සිංහල) පොළොව මත ගලායන ස්වාභාවික ජලස්කන්‍ධය 'ගංගා' නම් වේ.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed