වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/ලේඛණ සේප්පුව/2019/ජූලි

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search


ජූලි - 2019


දිනය: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   ජූලි 1
ජූලි නා
 1. (සිංහල) ග්‍රෙගරි දින දසුන අනුව අවුරුද්දේ හත්වන මාසයයි.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

2[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   ජූලි 2
ගැනුම්කරු නා
 1. (සිංහල) යම් භාන්ඩයක් හෝ සේවාවක් මිලට ගනු ලබන තැනැත්තා.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

3[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   ජූලි 3
සිසි නා
 1. (සිංහල) පෘථිවියට අයත් එකම උපග්‍රහයා.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

4[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   ජූලි 4
සඳ නා
 1. (සිංහල) පෘථිවියට අයත් එකම උපග්‍රහයා හැඳින්වේ.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

5[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   ජූලි 5
සොමි නා
 1. (සිංහල) පෘථිවියට අයත් එකම උපග්‍රහයා.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

6[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   ජූලි 6
මොනරා නා
 1. (සිංහල) පක්ෂියෙකි.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

7[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   ජූලි 7
සෙබඩ නා
 1. (සිංහල) පක්ෂියෙකි.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

8[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   ජූලි 8
සෝඩියම් නා
 1. (සිංහල) සෝඩියම් යනු ලෝහමය මූලද්‍රව්‍යයකි.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

9[සංස්කරණය]

වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/ජූලි 9

10[සංස්කරණය]

වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/ජූලි 10

11[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   ජූලි 11
අම්මා නා
 1. (සිංහල) පැටියකු බිහි කල තැනැත්තී යන්නට අම්මා කියා කියැවේ..
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

12[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   ජූලි 12
tré නා
 1. (අයිස්ලන්ත) ගස යන්නට අයිස්ලන්ත භාෂාවෙන් කියන නාමයයි.
 2. tree යනුවෙන් ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙනි.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

13[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   ජූලි 13
නා
 1. (ස්පාඤ්ඤ) තේ යන්නට ස්පාඤ්ඤ භාෂාවෙන් කියන නාමයයි.
 2. tea - ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙනි.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed


14[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   ජූලි 14
මුකුලිත නාවි
 1. (සිංහල) මුකුලිත යනුවෙන් අදහස් වනුයේ හැකිළුණු යන්නය.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

15[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   ජූලි 15
portugués නා
 1. (ස්පාඤ්ඤ) පෘතුගීසි.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

16[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   ජූලි 16
බටු නා
 1. (සිංහල) මිනිසුන් ආහාරයට ගන්නා එළවළුවකි.

ශාක කඳ කටු බවට විකිරණය වී ඇත. බෙහෝවිට පත්‍රවල යටිපැත්තේ ද කටු පිහිටයි. ඵලයේ නටුව ආසන්නයේ කොළ පැහැය ඇති අතර අගට යනවිට ක්‍රමයෙන් සුදුපැහැ වේ. ‍හොඳ; මේරූ ගෙඩියක විෂ්කම්භය සාමාන්‍යයෙන් 4cm පමණවේ.

.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

17[සංස්කරණය]

වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/ජූලි 17

18[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   ජූලි 18
කණා නා
 1. (සිංහල)ඇසක් නොපෙනෙන්නා යන අරුත් දෙයි..

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

19[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   ජූලි 19
ස්ත්‍රිය නා
 1. වැඩිහිට ස්ත්‍රී මිනිස් වර්ගය
 2. පිරිමියා යන්නේ විරුද්ධ පදය වේ..

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

20[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   ජූලි 20
කොක්කනිය නා
 1. (සිංහල) මල්ල යන අරුත් දෙ‍යි.වේ..

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

21[සංස්කරණය]

වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/ජූලි 21

22[සංස්කරණය]

වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/ජූලි 22

23[සංස්කරණය]

වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/ජූලි 23

24[සංස්කරණය]

වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/ජූලි 24

25[සංස්කරණය]

වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/ජූලි 25

26[සංස්කරණය]

වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/ජූලි 26

27[සංස්කරණය]

වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/ජූලි 27

28[සංස්කරණය]

වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/ජූලි 28

29[සංස්කරණය]

වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/ජූලි 29

30[සංස්කරණය]

වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/ජූලි 30

31[සංස්කරණය]

වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/ජූලි 31