වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/ලේඛණ සේප්පුව/2019/සැප්තැම්බර්

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search


සැප්තැම්බර් - 2019


දිනය: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   සැප්තැම්බර් 1
සැප්තැම්බර් නා
  1. (සිංහල) ග්‍රෙගරි දින දසුන අනුව අවුරුද්දේ නවවන මාසයයි.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

2[සංස්කරණය]

වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/සැප්තැම්බර් 2

3[සංස්කරණය]

වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/සැප්තැම්බර් 3

4[සංස්කරණය]

වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/සැප්තැම්බර් 4

5[සංස්කරණය]

වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/සැප්තැම්බර් 5

6[සංස්කරණය]

වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/සැප්තැම්බර් 6

7[සංස්කරණය]

වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/සැප්තැම්බර් 7

8[සංස්කරණය]

වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/සැප්තැම්බර් 8

9[සංස්කරණය]

10[සංස්කරණය]

වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/සැප්තැම්බර් 10

11[සංස්කරණය]

වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/සැප්තැම්බර් 11

12[සංස්කරණය]

වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/සැප්තැම්බර් 12

13[සංස්කරණය]

වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/සැප්තැම්බර් 13


14[සංස්කරණය]

වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/සැප්තැම්බර් 14

15[සංස්කරණය]

වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/සැප්තැම්බර් 15

16[සංස්කරණය]

වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/සැප්තැම්බර් 16

17[සංස්කරණය]

වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/සැප්තැම්බර් 17

18[සංස්කරණය]

වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/සැප්තැම්බර් 18

19[සංස්කරණය]

වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/සැප්තැම්බර් 19

20[සංස්කරණය]

වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/සැප්තැම්බර් 20

21[සංස්කරණය]

වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/සැප්තැම්බර් 21

22[සංස්කරණය]

වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/සැප්තැම්බර් 22

23[සංස්කරණය]

වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/සැප්තැම්බර් 23

24[සංස්කරණය]

වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/සැප්තැම්බර් 24

25[සංස්කරණය]

වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/සැප්තැම්බර් 25

26[සංස්කරණය]

වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/සැප්තැම්බර් 26

27[සංස්කරණය]

වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/සැප්තැම්බර් 27

28[සංස්කරණය]

වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/සැප්තැම්බර් 28

29[සංස්කරණය]

වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/සැප්තැම්බර් 29

30[සංස්කරණය]

වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/සැප්තැම්බර් 30

31[සංස්කරණය]

වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/සැප්තැම්බර් 31