වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/ලේඛණ සේප්පුව/2020/ඔක්තෝබර්

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search


ඔක්තෝබර් - 2020


දිනය: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   ඔක්තෝබර් 1
ඔක්තෝබර් නා
 1. (සිංහල) ග්‍රෙගරි දින දසුන අනුව අවුරුද්දේ දසවන මාසයයි.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

2[සංස්කරණය]

වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/ඔක්තෝබර් 2

3[සංස්කරණය]

වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/ඔක්තෝබර් 3

4[සංස්කරණය]

වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/ඔක්තෝබර් 4

5[සංස්කරණය]

වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/ඔක්තෝබර් 5

6[සංස්කරණය]

වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/ඔක්තෝබර් 6

7[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   ඔක්තෝබර් 7
කලු ගල් නා
 1. (සිංහල) පාෂාණ වර්ගයකි.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

8[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   ඔක්තෝබර් 8
පහන නා
 1. (සිංහල) (බොහෝ විට රාත්‍රි කාලයෙහි) ආලෝකය ලබා ගැනීම සඳහා සැකසූ උපකරණයක්. ආදි යුගයන් හි ශාක තෙල් වර්ග යොදා රෙදි වලින් තැනූ වැටියක් දැල්වීමෙන් සැකසූ පහන පසුව ඛනිජ තෙල් වර්ග යොදාගෙන දැල්වීමට ද සකසනු ලැබීය. වර්තමානයේ බොහෝ විට යොදා ගන්නේ මේ වර්ගයේ පහන් නොව, විදුලියෙන් ක්‍රියා කරන පහන් වර්ග ය.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

9[සංස්කරණය]

10[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   ඔක්තෝබර් 10
පාෂාණ නා
 1. (සිංහල) සජීවී ද්‍රව්‍යවලින් තොරව ඒකරාශී වූ ඛනිජ සමූහය 'පාෂාණ' නම් වේ.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

11[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   ඔක්තෝබර් 11
පරිනිෂ්ඨාව නා
 1. (සිංහල) සෑම ලෙසින්ම අවසන් වීම.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

12[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   ඔක්තෝබර් 12
නිෂ්ක්‍රමණය නා

 1. (සිංහල) පිටත්වීම යන අර්ථය දේ.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

13[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   ඔක්තෝබර් 13
ඔසරිය නා

 1. (සිංහල) අඳුමකි.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed


14[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   ඔක්තෝබර් 14
හෝඩිය නා
 1. (සිංහල) අකුරුවල එකතුව.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

15[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   ඔක්තෝබර් 12
අංගනාව නා
 1. (සිංහල) කාන්තාව.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

16[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   ඔක්තෝබර් 16
ආසනික් නා

 1. (සිංහල) ඉතා විෂ මූලද්‍රව්‍යයක්.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

17[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   ඔක්තෝබර් 17
විෂ නා
 1. (සිංහල) අහිතකර යන අරුත්දේ..
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

18[සංස්කරණය]

වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/ඔක්තෝබර් 18

19[සංස්කරණය]

වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/ඔක්තෝබර් 19

20[සංස්කරණය]

වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/ඔක්තෝබර් 20

21[සංස්කරණය]

වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/ඔක්තෝබර් 21

22[සංස්කරණය]

වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/ඔක්තෝබර් 22

23[සංස්කරණය]

වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/ඔක්තෝබර් 23

24[සංස්කරණය]

වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/ඔක්තෝබර් 24

25[සංස්කරණය]

වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/ඔක්තෝබර් 25

26[සංස්කරණය]

වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/ඔක්තෝබර් 26

27[සංස්කරණය]

වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/ඔක්තෝබර් 27

28[සංස්කරණය]

වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/ඔක්තෝබර් 28

29[සංස්කරණය]

වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/ඔක්තෝබර් 29

30[සංස්කරණය]

වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/ඔක්තෝබර් 30

31[සංස්කරණය]

වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/ඔක්තෝබර් 31