වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/ලේඛණ සේප්පුව/2020/පෙබරවාරි

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search


පෙබරවාරි - 2020


දිනය: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   පෙබරවාරි 1
ඒකාධිපතියා නා
 1. (සිංහල) ඒකමතිකව තීරන ගනු ලබන තැනැත්තා.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

2[සංස්කරණය]

වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/පෙබරවාරි 2

3[සංස්කරණය]

වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/පෙබරවාරි 3

4[සංස්කරණය]

වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/පෙබරවාරි 4

5[සංස්කරණය]

වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/පෙබරවාරි 5

6[සංස්කරණය]

වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/පෙබරවාරි 6

7[සංස්කරණය]

වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/පෙබරවාරි 7

8[සංස්කරණය]

වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/පෙබරවාරි 8

9[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   පෙබරවාරි 9
ගවේෂණය නා
 1. (සිංහල) යම් දෙයක් පිළිඹඳව සෙවීම.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

10[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   පෙබරවාරි 10
ථිනමිද්ධ නා
 1. (සිංහල) අලස නිදිමත ගතිය.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

11[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   පෙබරවාරි 11
ථුල්ල නා
 1. (සිංහල) ඇඟපත හොඳින් වැඩුණු.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

12[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   පෙබරවාරි 12
තොටියා නා
 1. (සිංහල) ඔරුව පදවන පුද්ගලයා.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

13[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   පෙබරවාරි 13
ජංගම නා
 1. (සිංහල) තැනින් තැනට යන,
 2. තැනින් තැන ගෙන යා හැකි.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed


14[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   පෙබරවාරි 14
චක්ෂණය නා
 1. (සිංහල) මනසින් හෝ නැණැසින් දැකීම.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

15[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   පෙබරවාරි 15
චංක්‍රමණය නා
 1. (සිංහල) නැවත නැවත ඔබ මොබ යෑම.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

16[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   පෙබරවාරි 16
ගොම්මන නා
 1. (සිංහල) හිරු බැස ගොස් අඳුර පැතිරීගෙන එන වේලාව.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

17[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   පෙබරවාරි 17
ත්වරණය නා
 1. (සිංහල) වේගය වැඩි කිරීම යන අරුත ඇති පදයකි.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

18[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   පෙබරවාරි 18
තක්කුව නා
 1. (සිංහල) හදිසිය.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

19[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   පෙබරවාරි 19
තකුසත නා
 1. (සිංහල) තර්ක ශාස්ත්‍රය.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

20[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   පෙබරවාරි 20
වොලිබෝල් නා
 1. (සිංහල) ක්‍රීඩාවකි.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

21[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   පෙබරවාරි 21
වෙරලු නා
 1. (සිංහල) පළතුරකි.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

22[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   පෙබරවාරි 22
විල නා
 1. (සිංහල) ගොඩබිමෙන් සම්පූර්ණයෙන් වටවූ මිරිදියෙන් යුත් ජලාශයක්.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

23[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   පෙබරවාරි 23
විද්‍යාලය නා
 1. (සිංහල) අධ්‍යාපනික ආයතනයකි.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

24[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   පෙබරවාරි 24
විට නා
 1. (සිංහල) පුවක්, බුලත්, හුණු හා දුම්කොළ ඇසුරෙන් සාදා ගන්නා කෑමකි.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

25[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   පෙබරවාරි 25
වැලි නා
 1. (සිංහල) පාෂාණ වර්ගයකි.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

26[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   පෙබරවාරි 26
විකසිත නා
 1. (සිංහල) පිපුණු යන්නට සමාන අර්ථයකි.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

27[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   පෙබරවාරි 27
වැලි තලප නා
 1. (සිංහල) සිංහල කැවිලි වර්ගයකි.
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

28[සංස්කරණය]

Writing star.svg

දවසේ වචනය   පෙබරවාරි 28
තගර නා
 1. (සිංහල) තුවරලා. කුරුඳු. කුකුරුමුවන්. කට්ටකුමංජල්
.

දවසේ වචනය ගැනසංරක්‍ෂිත ලේඛණ සේප්පුවවචනයක් යෝජනා කරන්නRSS feed

29[සංස්කරණය]

වික්ෂනරි:දවසේ වචනය/පෙබරවාරි 29