විඥානය

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සිංහල


විඥානය; විඤ්ඤාණය

  • සංඥාවට වැඩි වූ අරමුණ පිළිබඳ විශේෂ විභාග දන්නා චිත්ත ගතිය
  • විශේෂ ඥානය
  • බුද්ධිය
  • චින්තනය
  • විද්‍යාව
  • යමක් පිළිබඳ ඇතිවන හැඟීම
"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=විඥානය&oldid=15633" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි