කෙටි පිටු

Jump to navigation Jump to search

ක් දක්වා පහත පෙන්වා 50 ප්‍රතිඵල පරාසය තුළ #1 සිට #50.

(පෙර 50 | ඊළඟ 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

 1. (ඉති) ‎plenty ‎[බයිට 6 ක්]
 2. (ඉති) ‎dictionnaire ‎[බයිට 8 ක්]
 3. (ඉති) ‎wikiranaya ‎[බයිට 10 ක්]
 4. (ඉති) ‎අනුබූතිය ‎[බයිට 12 ක්]
 5. (ඉති) ‎ප්‍රස්තූතය ‎[බයිට 12 ක්]
 6. (ඉති) ‎පරිචිතය ‎[බයිට 12 ක්]
 7. (ඉති) ‎ශරීරය ‎[බයිට 12 ක්]
 8. (ඉති) ‎අපහාස ‎[බයිට 12 ක්]
 9. (ඉති) ‎මුදුන ‎[බයිට 12 ක්]
 10. (ඉති) ‎බොරුකාර ‎[බයිට 12 ක්]
 11. (ඉති) ‎වංචා සහගත ‎[බයිට 12 ක්]
 12. (ඉති) ‎හොර ‎[බයිට 12 ක්]
 13. (ඉති) ‎කපටි ‎[බයිට 12 ක්]
 14. (ඉති) ‎නිර්මාණය ‎[බයිට 12 ක්]
 15. (ඉති) ‎දිරාපත් වීම ‎[බයිට 12 ක්]
 16. (ඉති) ‎සංඛ්‍යාව ‎[බයිට 12 ක්]
 17. (ඉති) ‎බෙදීම ‎[බයිට 12 ක්]
 18. (ඉති) ‎සංඝයා ‎[බයිට 12 ක්]
 19. (ඉති) ‎එළවළු ‎[බයිට 12 ක්]
 20. (ඉති) ‎සාම්බ්‍රානි ‎[බයිට 12 ක්]
 21. (ඉති) ‎දුම්මල ‎[බයිට 12 ක්]
 22. (ඉති) ‎කට්ටකුමංජල් ‎[බයිට 12 ක්]
 23. (ඉති) ‎කුරුඳු ‎[බයිට 12 ක්]
 24. (ඉති) ‎මිනිසා ‎[බයිට 12 ක්]
 25. (ඉති) ‎ඒකකය ‎[බයිට 12 ක්]
 26. (ඉති) ‎ඒකාධිපති ‎[බයිට 12 ක්]
 27. (ඉති) ‎අගනුවර ‎[බයිට 12 ක්]
 28. (ඉති) ‎මූල ද්‍රවය ‎[බයිට 12 ක්]
 29. (ඉති) ‎යකඩ ‎[බයිට 12 ක්]
 30. (ඉති) ‎අනභිබවනීය ‎[බයිට 12 ක්]
 31. (ඉති) ‎දිශාව ‎[බයිට 12 ක්]
 32. (ඉති) ‎හෝඩුවාව ‎[බයිට 12 ක්]
 33. (ඉති) ‎සංඥාව ‎[බයිට 12 ක්]
 34. (ඉති) ‎මොනිටරය ‎[බයිට 13 ක්]
 35. (ඉති) ‎සුඹුල ‎[බයිට 15 ක්]
 36. (ඉති) ‎සුනෙර ‎[බයිට 15 ක්]
 37. (ඉති) ‎ඉරණම ‎[බයිට 17 ක්]
 38. (ඉති) ‎සිහින ‎[බයිට 18 ක්]
 39. (ඉති) ‎සීන ‎[බයිට 18 ක්]
 40. (ඉති) ‎සීහෙන ‎[බයිට 18 ක්]
 41. (ඉති) ‎ ‎[බයිට 20 ක්]
 42. (ඉති) ‎ඉතිහාසය ‎[බයිට 21 ක්]
 43. (ඉති) ‎education ‎[බයිට 21 ක්]
 44. (ඉති) ‎නිගන්ඩු : ‎[බයිට 21 ක්]
 45. (ඉති) ‎සිහිලැල් ‎[බයිට 22 ක්]
 46. (ඉති) ‎සුකොමළ ‎[බයිට 22 ක්]
 47. (ඉති) ‎සුකුමාල ‎[බයිට 22 ක්]
 48. (ඉති) ‎දඹ ‎[බයිට 22 ක්]
 49. (ඉති) ‎මන්ත්‍රය ‎[බයිට 22 ක්]
 50. (ඉති) ‎lightning ‎[බයිට 23 ක්]

(පෙර 50 | ඊළඟ 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

"https://si.wiktionary.org/wiki/විශේෂ:කෙටි_පිටු" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි