පැරණිම පිටු

Jump to navigation Jump to search

පහත දත්ත පූර්වාපේක්‍ෂීව සංචිත කෙරී ඇති (කෑෂ් කෙරී ඇති) අතර, අවසන් වරට යාවත්කාලීන කර ඇත්තේ 22:07, 7 දෙසැම්බර් 2019 දීය. ප්‍රතිඵල 5,000 ක උපරිමයකට යටත්ව පූර්වාපේක්‍ෂීව සංචිත කෙරී ඇත.

ක් දක්වා පහත පෙන්වා 50 ප්‍රතිඵල පරාසය තුළ #1 සිට #50.

(පෙර 50 | ඊළඟ 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

 1. sinhalíska‏‎ (20:05, 7 අගෝස්තු 2008)
 2. දවසේ වදන‏‎ (04:00, 29 මැයි 2010)
 3. ලෝහමය‏‎ (08:27, 30 මැයි 2010)
 4. දැවමය‏‎ (08:27, 30 මැයි 2010)
 5. දත්‏‎ (09:24, 24 ජූනි 2010)
 6. තක්කාලි‏‎ (16:12, 24 ජූනි 2010)
 7. මෑ කරල්‏‎ (16:14, 24 ජූනි 2010)
 8. බීට් රූට්‏‎ (16:16, 24 ජූනි 2010)
 9. සරම‏‎ (05:10, 25 ජූනි 2010)
 10. කේඩෑරි වෙලා‏‎ (09:18, 25 ජූනි 2010)
 11. අණු‏‎ (09:36, 25 ජූනි 2010)
 12. උනු‏‎ (09:37, 25 ජූනි 2010)
 13. නිවන‏‎ (09:52, 25 ජූනි 2010)
 14. පන‏‎ (09:54, 25 ජූනි 2010)
 15. වන‏‎ (10:37, 25 ජූනි 2010)
 16. ලවන‏‎ (10:39, 25 ජූනි 2010)
 17. සවන‏‎ (10:41, 25 ජූනි 2010)
 18. නය‏‎ (11:51, 25 ජූනි 2010)
 19. කට කිරියාව‏‎ (13:44, 26 ජූනි 2010)
 20. බින්න බැහිම‏‎ (13:49, 26 ජූනි 2010)
 21. ගැණ‏‎ (01:54, 27 ජූනි 2010)
 22. ගිනි‏‎ (01:55, 27 ජූනි 2010)
 23. ගිණි‏‎ (01:56, 27 ජූනි 2010)
 24. තන‏‎ (01:56, 27 ජූනි 2010)
 25. දන‏‎ (01:58, 27 ජූනි 2010)
 26. අළ‏‎ (12:54, 27 ජූනි 2010)
 27. අලු‏‎ (12:54, 27 ජූනි 2010)
 28. අඟුළ‏‎ (12:58, 27 ජූනි 2010)
 29. පැල‏‎ (13:36, 27 ජූනි 2010)
 30. පැල් කොටේ‏‎ (13:37, 27 ජූනි 2010)
 31. පැළ‏‎ (13:37, 27 ජූනි 2010)
 32. රජකයා‏‎ (13:51, 27 ජූනි 2010)
 33. සිත්කලු‏‎ (08:44, 28 ජූනි 2010)
 34. සිඳුනා‏‎ (08:45, 28 ජූනි 2010)
 35. සිනිඳු‏‎ (08:46, 28 ජූනි 2010)
 36. සියුමැලි‏‎ (08:48, 28 ජූනි 2010)
 37. සිල‏‎ (08:49, 28 ජූනි 2010)
 38. සිල්ල‏‎ (08:50, 28 ජූනි 2010)
 39. සිහින‏‎ (08:51, 28 ජූනි 2010)
 40. සිහිලැල්‏‎ (08:52, 28 ජූනි 2010)
 41. සිළ‏‎ (08:52, 28 ජූනි 2010)
 42. සීන‏‎ (08:53, 28 ජූනි 2010)
 43. සීහෙන‏‎ (08:54, 28 ජූනි 2010)
 44. සුකොමළ‏‎ (08:55, 28 ජූනි 2010)
 45. සුකුමාල‏‎ (08:55, 28 ජූනි 2010)
 46. සුදර්ශන‏‎ (08:55, 28 ජූනි 2010)
 47. සුඹුල‏‎ (08:56, 28 ජූනි 2010)
 48. සුනිල‏‎ (08:57, 28 ජූනි 2010)
 49. සුනෙර‏‎ (08:57, 28 ජූනි 2010)
 50. සුනු‏‎ (08:57, 28 ජූනි 2010)

(පෙර 50 | ඊළඟ 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

"https://si.wiktionary.org/wiki/විශේෂ:පුරාතන_පිටු" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි