මාධ්‍ය සංඛ්‍යාලේඛන

Jump to navigation Jump to search

Statistics about uploaded file types. This only includes the most recent version of a file. Old or deleted versions of files are excluded.

පහත දත්ත පූර්වාපේක්‍ෂීව සංචිත කෙරී ඇති (කෑෂ් කෙරී ඇති) අතර, අවසන් වරට යාවත්කාලීන කර ඇත්තේ 22:07, 7 දෙසැම්බර් 2019 දීය. ප්‍රතිඵල 5,000 ක උපරිමයකට යටත්ව පූර්වාපේක්‍ෂීව සංචිත කෙරී ඇත.

බිට්මැප් රූප

MIME වර්ගයPossible extensionsNumber of filesCombined size
image/jpeg.jpeg, .jpg, .jpe5 (62.5%)බයිට් 81,876 (80 කි.බ.; 45.4%)

Total file size for this section: 81,876 bytes (80 කි.බ.; 45.4%).

ශ්‍රව්‍ය

MIME වර්ගයPossible extensionsNumber of filesCombined size
application/ogg.ogx, .ogg, .ogm, .ogv, .oga, .spx, .opus3 (37.5%)බයිට් 98,419 (96 කි.බ.; 54.6%)

Total file size for this section: 98,419 bytes (96 කි.බ.; 54.6%).

All files

Total file size for all files: 180,295 bytes (176 කි.බ.).

"https://si.wiktionary.org/wiki/විශේෂ:MediaStatistics" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි