සැකිල්ල:wikipedia/doc

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search


Usage[සංස්කරණය]

Including this template on a page will add the sister-project box to the right.

Wikipedia entries are usually nouns, so this template should usually be placed immediately after the ===Noun=== line and before the definition of the noun in the Wiktionary entry.

 1. {{wikipedia}}
 2. {{wikipedia|article}}
 3. {{wikipedia|article|link title}}
 4. {{wikipedia|lang=language code}}
 5. {{wikipedia|article|lang=language code}}
 6. {{wikipedia|article|link title|lang=language code}}
 7. {{wikipedia|dab=disambiguation page}}
 8. {{wikipedia|dab=disambiguation page|link title}}
 9. {{wikipedia|article|link title|mul=second article}}
 10. {{wikipedia|article|link title|mul=second article|mullabel=second link title}}
 11. {{wikipedia|cat=category}}
 12. {{wikipedia|cat=category|link title}}
 13. {{wikipedia|cat=category|link title|mulcat=second category}}
 14. {{wikipedia|cat=category|link title|mulcat=second category|mulcatlabel=second link title}}
 15. {{wikipedia|portal=energy}}
 • All parameters are optional.
 • The value article defaults to the base page name.
 • The value link title defaults to article, disambiguation page, or category; second link title to second article or second category.
 • dab or disambiguation is used for links to disambiguation pages
 • cat or category is used for links to categories
 • mul inputs a second article; mullabel inputs a link title for a second article
 • mulcat inputs a second category; mulcatlabel inputs a link title for a second category
 • portal allows linking to portals
 • The language edition of the Wikipedia can be specified as the named parameter lang. These usually use a two-letter code. (but the Min Nan Wikipedia is "zh-min-nan")

Examples[සංස්කරණය]

{{wikipedia|afterlife}}
විකිපීඩියාවෙහි මීට අදාළ ලිපියක් ඇත:
{{wikipedia|Trunk (botany)|trunk}}
විකිපීඩියාවෙහි මීට අදාළ ලිපියක් ඇත:
{{wikipedia|Roma|lang=it}}
ඉතාලියානු විකිපීඩියාවෙහි මීට අදාළ ලිපියක් ඇත:
it
{{wikipedia|dab=authoring}}
විකිපීඩියාවෙහි මීට අදාළ articles ඇත:
{{wikipedia|dab=wrong (disambiguation)|wrong}}
විකිපීඩියාවෙහි මීට අදාළ articles ඇත:
{{wikipedia|monarchy|mul=kingdom (biology)}}
විකිපීඩියාවෙහි මීට අදාළ articles ඇත:
විකිපීඩියා
{{wikipedia|monarchy|tyranny|mul=kingdom (biology)|mullabel=lionny}}
විකිපීඩියාවෙහි මීට අදාළ articles ඇත:
විකිපීඩියා
{{wikipedia|category=colors}}
විකිපීඩියාවෙහි මීට අදාළ a category ඇත:
{{wikipedia|category=colors|mulcat=national colours}}
විකිපීඩියාවෙහි මීට අදාළ a category ඇත:
විකිපීඩියා
{{wikipedia|lang=es|category=colores|colors|mulcat=pintura|mulcatlabel=painting}}
esවිකිපීඩියා es
{{wikipedia|portal=energy}}
විකිපීඩියාවෙහි මීට අදාළ a portal ඇත:

Placement[සංස්කරණය]

The template should be placed inside the section it refers to, immediately after the header. In the default case (a reference to the English Wikipedia) that is immediately following the ==English== header. If there are also images, box templates such as this should appear first. Or consider using the inline version of this template, {{projectlink|pedia}} (shortcut: {{pedialite}}), in a subsection called ===See also=== or ====External links====.

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:wikipedia/doc&oldid=7075" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි