අවශ්‍ය ප්‍රවර්ග

Jump to navigation Jump to search

පහත දත්ත පූර්වාපේක්‍ෂීව සංචිත කෙරී ඇති (කෑෂ් කෙරී ඇති) අතර, අවසන් වරට යාවත්කාලීන කර ඇත්තේ 15:39, 19 ජනවාරි 2020 දීය. ප්‍රතිඵල 5,000 ක උපරිමයකට යටත්ව පූර්වාපේක්‍ෂීව සංචිත කෙරී ඇත.

ක් දක්වා පහත පෙන්වා 50 ප්‍රතිඵල පරාසය තුළ #1 සිට #50.

(පෙර 50 | ඊළඟ 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

 1. Wiktionary pages with incorrect protection templates‏‎ (සාමාජිකයෝ 42 කි)
 2. Formatting templates‏‎ (සාමාජිකයෝ 8 කි)
 3. Internal link templates‏‎ (සාමාජිකයෝ 8 කි)
 4. Language link templates‏‎ (සාමාජිකයෝ 6 කි)
 5. Template documentation‏‎ (සාමාජිකයෝ 6 කි)
 6. සැකිල්ල documentation‏‎ (සාමාජිකයෝ 6 කි)
 7. Commons templates-si‏‎ (සාමාජිකයෝ 5 කි)
 8. Typing-aid templates‏‎ (සාමාජිකයෝ 5 කි)
 9. Autotranslated templates‏‎ (සාමාජිකයෝ 4 කි)
 10. Column templates‏‎ (සාමාජිකයෝ 4 කි)
 11. High volume discussion pages‏‎ (සාමාජිකයෝ 4 කි)
 12. Internationalization templates‏‎ (සාමාජිකයෝ 4 කි)
 13. Intricate templates‏‎ (සාමාජිකයෝ 4 කි)
 14. Script code templates‏‎ (සාමාජිකයෝ 4 කි)
 15. Scripts needing name‏‎ (සාමාජිකයෝ 4 කි)
 16. Semi-protected templates‏‎ (සාමාජිකයෝ 4 කි)
 17. Templates using ParserFunctions‏‎ (සාමාජිකයෝ 4 කි)
 18. Documentation subpages‏‎ (සාමාජිකයෝ 3 කි)
 19. Function templates‏‎ (සාමාජිකයෝ 3 කි)
 20. Help‏‎ (සාමාජිකයෝ 3 කි)
 21. Interwiki link templates‏‎ (සාමාජිකයෝ 3 කි)
 22. License tags attribution‏‎ (සාමාජිකයෝ 3 කි)
 23. License tags share-alike‏‎ (සාමාජිකයෝ 3 කි)
 24. Localisation templates‏‎ (සාමාජිකයෝ 3 කි)
 25. Media cleanup templates‏‎ (සාමාජිකයෝ 3 කි)
 26. Pages using invalid self-closed HTML tags‏‎ (සාමාජිකයෝ 3 කි)
 27. Regular verbs‏‎ (සාමාජිකයෝ 3 කි)
 28. TemplateData documentation‏‎ (සාමාජිකයෝ 3 කි)
 29. Translated license tags‏‎ (සාමාජිකයෝ 3 කි)
 30. Translation templates‏‎ (සාමාජිකයෝ 3 කි)
 31. Verbs‏‎ (සාමාජිකයෝ 3 කි)
 32. Wiktionary:Help‏‎ (සාමාජිකයෝ 3 කි)
 33. තීරු සැකිලි‏‎ (සාමාජිකයෝ 3 කි)
 34. Computer language user templates‏‎ (සාමාජිකයෝ 2 කි)
 35. Gender and number templates‏‎ (සාමාජිකයෝ 2 කි)
 36. Inflection templates‏‎ (සාමාජිකයෝ 2 කි)
 37. License migration templates‏‎ (සාමාජිකයෝ 2 කි)
 38. License tags full-text‏‎ (සාමාජිකයෝ 2 කි)
 39. MediaWiki‏‎ (සාමාජිකයෝ 2 කි)
 40. Min-nan නාම පද‏‎ (සාමාජිකයෝ 2 කි)
 41. Miscellaneous templates‏‎ (සාමාජිකයෝ 2 කි)
 42. Pages containing style information‏‎ (සාමාජිකයෝ 2 කි)
 43. Pages using ISBN magic links‏‎ (සාමාජිකයෝ 2 කි)
 44. Terms with redundant transliterations‏‎ (සාමාජිකයෝ 2 කි)
 45. Things to do‏‎ (සාමාජිකයෝ 2 කි)
 46. Time, date and calendar templates‏‎ (සාමාජිකයෝ 2 කි)
 47. Undetermined term requests‏‎ (සාමාජිකයෝ 2 කි)
 48. User interface language dependent templates‏‎ (සාමාජිකයෝ 2 කි)
 49. Wikipedia-related user templates‏‎ (සාමාජිකයෝ 2 කි)
 50. Wikipedia metatemplates‏‎ (සාමාජිකයෝ 2 කි)

(පෙර 50 | ඊළඟ 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

"https://si.wiktionary.org/wiki/විශේෂ:අවශ්‍ය_ප්‍රවර්ග" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි