සැකිලි වලට බෙහෙවින්ම සබැඳි

Jump to navigation Jump to search

පහත දත්ත පූර්වාපේක්‍ෂීව සංචිත කෙරී ඇති (කෑෂ් කෙරී ඇති) අතර, අවසන් වරට යාවත්කාලීන කර ඇත්තේ 22:07, 7 දෙසැම්බර් 2019 දීය. ප්‍රතිඵල 5,000 ක උපරිමයකට යටත්ව පූර්වාපේක්‍ෂීව සංචිත කෙරී ඇත.

ක් දක්වා පහත පෙන්වා 50 ප්‍රතිඵල පරාසය තුළ #1 සිට #50.

(පෙර 50 | ඊළඟ 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

 1. සැකිල්ල:-සි-‏‎ (පිටු 877 ක භාවිතාකර ඇත)
 2. සැකිල්ල:!)‏‎ (පිටු 261 ක භාවිතාකර ඇත)
 3. සැකිල්ල:(!‏‎ (පිටු 261 ක භාවිතාකර ඇත)
 4. සැකිල්ල:WOTD‏‎ (පිටු 237 ක භාවිතාකර ඇත)
 5. සැකිල්ල:editlink‏‎ (පිටු 237 ක භාවිතාකර ඇත)
 6. සැකිල්ල:නා‏‎ (පිටු 221 ක භාවිතාකර ඇත)
 7. Module:table‏‎ (පිටු 183 ක භාවිතාකර ඇත)
 8. Module:parameters‏‎ (පිටු 166 ක භාවිතාකර ඇත)
 9. Module:string‏‎ (පිටු 166 ක භාවිතාකර ඇත)
 10. සැකිල්ල:-en-‏‎ (පිටු 154 ක භාවිතාකර ඇත)
 11. Module:documentation‏‎ (පිටු 115 ක භාවිතාකර ඇත)
 12. සැකිල්ල:documentation‏‎ (පිටු 114 ක භාවිතාකර ඇත)
 13. සැකිල්ල:si‏‎ (පිටු 101 ක භාවිතාකර ඇත)
 14. සැකිල්ල:-නාම පදය-‏‎ (පිටු 88 ක භාවිතාකර ඇත)
 15. සැකිල්ල:-noun-‏‎ (පිටු 83 ක භාවිතාකර ඇත)
 16. සැකිල්ල:Xyzy‏‎ (පිටු 71 ක භාවිතාකර ඇත)
 17. සැකිල්ල:විකිපීඩියා‏‎ (පිටු 66 ක භාවිතාකර ඇත)
 18. සැකිල්ල:-ඉ-‏‎ (පිටු 64 ක භාවිතාකර ඇත)
 19. සැකිල්ල:en‏‎ (පිටු 61 ක භාවිතාකර ඇත)
 20. Module:languages‏‎ (පිටු 58 ක භාවිතාකර ඇත)
 21. Module:links‏‎ (පිටු 56 ක භාවිතාකර ඇත)
 22. සැකිල්ල:ta‏‎ (පිටු 55 ක භාවිතාකර ඇත)
 23. Module:scripts/data‏‎ (පිටු 53 ක භාවිතාකර ඇත)
 24. Module:scripts‏‎ (පිටු 53 ක භාවිතාකර ඇත)
 25. Module:script utilities‏‎ (පිටු 52 ක භාවිතාකර ඇත)
 26. Module:script utilities/data‏‎ (පිටු 50 ක භාවිතාකර ඇත)
 27. Module:links/data‏‎ (පිටු 50 ක භාවිතාකර ඇත)
 28. Module:debug‏‎ (පිටු 48 ක භාවිතාකර ඇත)
 29. Module:languages/data2‏‎ (පිටු 47 ක භාවිතාකර ඇත)
 30. සැකිල්ල:-‏‎ (පිටු 46 ක භාවිතාකර ඇත)
 31. සැකිල්ල:(‏‎ (පිටු 45 ක භාවිතාකර ඇත)
 32. සැකිල්ල:)‏‎ (පිටු 45 ක භාවිතාකර ඇත)
 33. සැකිල්ල:wikipedia‏‎ (පිටු 42 ක භාවිතාකර ඇත)
 34. සැකිල්ල:pp-meta‏‎ (පිටු 41 ක භාවිතාකර ඇත)
 35. සැකිල්ල:edit‏‎ (පිටු 41 ක භාවිතාකර ඇත)
 36. සැකිල්ල:Dir‏‎ (පිටු 40 ක භාවිතාකර ඇත)
 37. සැකිල්ල:audio‏‎ (පිටු 39 ක භාවිතාකර ඇත)
 38. සැකිල්ල:pp-template‏‎ (පිටු 38 ක භාවිතාකර ඇත)
 39. සැකිල්ල:lang‏‎ (පිටු 37 ක භාවිතාකර ඇත)
 40. Module:utilities/data‏‎ (පිටු 36 ක භාවිතාකර ඇත)
 41. Module:utilities‏‎ (පිටු 36 ක භාවිතාකර ඇත)
 42. සැකිල්ල:es‏‎ (පිටු 36 ක භාවිතාකර ඇත)
 43. Module:utils‏‎ (පිටු 34 ක භාවිතාකර ඇත)
 44. සැකිල්ල:tracking/headword/heads/1‏‎ (පිටු 34 ක භාවිතාකර ඇත)
 45. Module:palindromes/data‏‎ (පිටු 34 ක භාවිතාකර ඇත)
 46. Module:palindromes‏‎ (පිටු 34 ක භාවිතාකර ඇත)
 47. සැකිල්ල:is‏‎ (පිටු 34 ක භාවිතාකර ඇත)
 48. සැකිල්ල:wikimedia language‏‎ (පිටු 34 ක භාවිතාකර ඇත)
 49. Module:headword/data‏‎ (පිටු 34 ක භාවිතාකර ඇත)
 50. Module:headword‏‎ (පිටු 34 ක භාවිතාකර ඇත)

(පෙර 50 | ඊළඟ 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

"https://si.wiktionary.org/wiki/විශේෂ:බෙහෙවින්_සබැඳි_සැකිලි" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි