ගොනු ලැයිස්තුව

වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න

මෙම විශේෂ පිටුවෙහි දැක්වෙන්නේ සියළු උඩුගත කල ගොනුය.

ගොනු ලැයිස්තුව
 
දිනය නම සිඟිති-රූපය විශාලත්වය පරිශීලක විස්තරය
03:21, 31 දෙසැම්බර් 2010 Puusa.JPG (ගොනුව) 141 කි.බ. බිඟුවා {{Information |Description= පූසා |Source=I created this work entirely by myself. |Date= |Author=~~~ |other_versions= }}
04:29, 29 ජූලි 2010 Send an e-mail.jpg (ගොනුව) 19 කි.බ. බිඟුවා {{Information |Description=Snap shot of Send e-mail link in main navigator |Source={{own}} |Date=2010-07-29 |Author=~~~ |other_versions={{free screenshot|license={{LGPL}}}} }}
03:19, 29 ජූලි 2010 E-mail Configaration.jpg (ගොනුව) 31 කි.බ. බිඟුවා {{Information |Description= |Source={{own}} |Date= |Author=~~~ |other_versions= }} {{free screenshot|license={{LGPL}}}}
17:02, 26 ජූලි 2010 No Search Results.jpg (ගොනුව) 15 කි.බ. බිඟුවා == සාරාංශය == == Summary == {{Information |Description=No Search results found |Source={{own}} |Date= |Author= බිඟුවා |Permission={{free screenshot|license={{LGPL}}}} |other_versions= }} [[Category:M
16:55, 26 ජූලි 2010 Mediawiki-button-search Si.jpg (ගොනුව) 6 කි.බ. බිඟුවා == Summary == {{Information |Description=Mediawiki's Search button in Sinhala version |Source={{own}} |Date=2010-07-28 |Author= බිඟුවා |Permission={{free screenshot|license={{LGPL}}}} |other_versions= }} [[Category
07:38, 14 ජූලි 2010 Mediawiki-button-newLine Si.jpg (ගොනුව) 10 කි.බ. බිඟුවා == Summary == {{Information |Description=Mediawiki's New line button in Sinhala version |Source={{own}} |Date=2010-07-14 |Author= බිඟුවා |Permission={{free screenshot|license={{LGPL}}}} |other_versions= }}
10:42, 10 ජූලි 2010 Paapochcharanaya.ogg (ගොනුව)
37 කි.බ. බිඟුවා පාපොච්චාරණය. Sinhala word == Licensing == {{self|cc-by-sa-3.0|GFDL}}
14:22, 7 ජූලි 2010 Pansala.ogg (ගොනුව)
25 කි.බ. බිඟුවා pencil
14:00, 5 ජූලි 2010 Amma.ogg (ගොනුව)
34 කි.බ. බිඟුවා අම්ම, mother - sound track
16:36, 24 ජූනි 2010 Rose 100.jpg (ගොනුව) 204 කි.බ. බිඟුවා {{self|cc-by-3.0}} Category:Red roses
"https://si.wiktionary.org/wiki/විශේෂ:රූප_ලැයිස්තුව" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි