අනුවාදය

Jump to navigation Jump to search

මාධ්‍යවිකි වරපත

ස්ථාපිත මෘදුකාංග

නිවේශන ලක්ෂ්‍ය URL

ඡවිය

ස්ථාපිත ප්‍රසර්ජනයන්

ස්ථාපිත පුස්තකාල

<categorytree>, <ce>, <charinsert>, <chem>, <gallery>, <graph>, <hiero>, <imagemap>, <indicator>, <inputbox>, <langconvert>, <mapframe>, <maplink>, <math>, <nowiki>, <poem>, <pre>, <ref>, <references>, <score>, <section>, <source>, <syntaxhighlight>, <templatedata>, <templatestyles> සහ <timeline>anchorencode, babel, basepagename, basepagenamee, bidi, canonicalurl, canonicalurle, cascadingsources, categorytree, commaSeparatedList, defaultsort, displaytitle, expr, filepath, formatdate, formatnum, fullpagename, fullpagenamee, fullurl, fullurle, gender, grammar, if, ifeq, iferror, ifexist, ifexpr, int, invoke, language, lc, lcfirst, localurl, localurle, lst, lsth, lstx, namespace, namespacee, namespacenumber, noexternallanglinks, ns, nse, numberingroup, numberofactiveusers, numberofadmins, numberofarticles, numberofedits, numberoffiles, numberofpages, numberofusers, padleft, padright, pageid, pagename, pagenamee, pagesincategory, pagesize, plural, property, protectionexpiry, protectionlevel, rel2abs, revisionday, revisionday2, revisionid, revisionmonth, revisionmonth1, revisiontimestamp, revisionuser, revisionyear, rootpagename, rootpagenamee, special, speciale, statements, subjectpagename, subjectpagenamee, subjectspace, subjectspacee, subpagename, subpagenamee, switch, tag, talkpagename, talkpagenamee, talkspace, talkspacee, target, time, timel, titleparts, uc, ucfirst සහ urlencode visited from 18.204.56.97
"https://si.wiktionary.org/wiki/විශේෂ:සංශෝධනය" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි