සුරක්ෂිත ඡන්ද විමසීම

Jump to navigation Jump to search

පහත දැක්වෙන්නේ ඡන්ද විමසුම් ලයිස්තුවයි.

නම ආරම්භක දිනය අවසන් දිනය  
Test vote 12:00, 8 අප්‍රේල් 2009 12:00, 10 අප්‍රේල් 2009
Wikimedia license update vote 2009 12:00, 12 අප්‍රේල් 2009 12:00, 3 මැයි 2009
Wikimedia Board of Trustees Election, 2009 12:00, 28 ජූලි 2009 23:59, 10 අගෝස්තු 2009
Wikimedia Board of Trustees Election, 2011 00:00, 29 මැයි 2011 23:59, 12 ජූනි 2011
Personal image filter referendum, 2011 00:00, 15 අගෝස්තු 2011 23:59, 30 අගෝස්තු 2011
Wikimedia Foundation Elections 2013 00:00, 8 ජූනි 2013 23:59, 22 ජූනි 2013
"https://si.wiktionary.org/wiki/විශේෂ:SecurePoll" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි