"ඒ" අකුර යෙදෙන වචන.

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search