ආවර්ත වගුව

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සිංහල


  • මූල ද්‍රව්‍යයන්ගේ පරමාණු ක්‍රමාංකය වැඩි වී යන පිළිවෙළට ඒවා වර්ග කර දක්වන චක්‍රය
"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=ආවර්ත_වගුව&oldid=9834" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි