උදවු:කෙටි යෙදුම්

Wiktionary වෙතින්
කෙටි යෙදුම තේරුම
නා නාම පදය
ක්‍රි ක්‍රියා පදය
නාවි නාම විශේෂණ පදය


  • ක්‍රිවි - ක්‍රියා විශේෂණ පදය
  • අ - අනුක්ත රූපය
  • උ - උක්ත රූපය
  • බ - බහු වචන
  • ඒ - ඒක වචන
"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=උදවු:කෙටි_යෙදුම්&oldid=18588" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි