උදවු:නාම අවකාශයන්

Wiktionary වෙතින්

මෙටා විකියෙහිත් බලන්න.

දැනට පවතින නාම අවකාශයන්[සංස්කරණය]

<namespaces>
   <namespace key="-2" case="case-sensitive">මාධ්‍යය</namespace>
   <namespace key="-1" case="first-letter">විශේෂ</namespace>
   <namespace key="0" case="case-sensitive" />
   <namespace key="1" case="case-sensitive">සාකච්ඡාව</namespace>
   <namespace key="2" case="first-letter">පරිශීලක</namespace>
   <namespace key="3" case="first-letter">පරිශීලක සාකච්ඡාව</namespace>
   <namespace key="4" case="case-sensitive">වික්ෂනරි</namespace>
   <namespace key="5" case="case-sensitive">වික්ෂනරි සාකච්ඡාව</namespace>
   <namespace key="6" case="case-sensitive">ගොනුව</namespace>
   <namespace key="7" case="case-sensitive">ගොනුව සාකච්ඡාව</namespace>
   <namespace key="8" case="first-letter">මාධ්‍යවිකි</namespace>
   <namespace key="9" case="first-letter">මාධ්‍යවිකි සාකච්ඡාව</namespace>
   <namespace key="10" case="case-sensitive">සැකිල්ල</namespace>
   <namespace key="11" case="case-sensitive">සැකිලි සාකච්ඡාව</namespace>
   <namespace key="12" case="case-sensitive">උදවු</namespace>
   <namespace key="13" case="case-sensitive">උදවු සාකච්ඡාව</namespace>
   <namespace key="14" case="case-sensitive">ප්‍රවර්ගය</namespace>
   <namespace key="15" case="case-sensitive">ප්‍රවර්ග සාකච්ඡාව</namespace>
  </namespaces>
"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=උදවු:නාම_අවකාශයන්&oldid=8412" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි