නිරුක්ති

Wiktionary වෙතින්
සිංහල


නිර් + උක්ති = උක්තයෙන් නිර්ණය වනදේ.

  • උක්ත හෙවත් ප්‍රධාන කරුණින් පෙන්වා දෙන දේ යන්න එහි අදහසයි.
  • ශබ්දයන්හි ප්‍රකෘති ප්‍රත්‍ය ආදිය අර්ථ සහිතව දැක්වීම.
"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=නිරුක්ති&oldid=18492" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි