ප්‍රවර්ගය:අක්ෂරක්‍රමය අනුව භාෂා

Wiktionary වෙතින්
නවතම සහ පැරණිතම පිටු 
Newest pages ordered by last category link update:

<dynamicpagelist>category=අක්ෂරක්‍රමය අනුව භාෂා namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=categoryadd order=descending</dynamicpagelist>

Oldest pages ordered by last edit:

<dynamicpagelist>category=අක්ෂරක්‍රමය අනුව භාෂා namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=lastedit order=ascending</dynamicpagelist>

විවිධ අක්ෂරක්‍රම වලට අදාළ භාවිතාවන භාෂා අඩංගු ප්‍රවර්ග.