ප්‍රවර්ගය:ඉංග්‍රීසි 1-syllable words

Wiktionary වෙතින්
නවතම සහ පැරණිතම පිටු 
Newest pages ordered by last category link update:

<dynamicpagelist>category=ඉංග්‍රීසි 1-syllable words namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=categoryadd order=descending</dynamicpagelist>

Oldest pages ordered by last edit:

<dynamicpagelist>category=ඉංග්‍රීසි 1-syllable words namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=lastedit order=ascending</dynamicpagelist>

ඉංග්‍රීසි words that are pronounced in 1 syllable.


"ඉංග්‍රීසි 1-syllable words" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු සමස්ත පිටු 27 අතර, පහත දැක්වෙන පිටු 27 ද වෙති.