ප්‍රවර්ගය:ඉංග්‍රීසි entries with topic categories using raw markup

Wiktionary වෙතින්
නවතම සහ පැරණිතම පිටු 
Newest pages ordered by last category link update:

<dynamicpagelist>category=ඉංග්‍රීසි entries with topic categories using raw markup namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=categoryadd order=descending</dynamicpagelist>

Oldest pages ordered by last edit:

<dynamicpagelist>category=ඉංග්‍රීසි entries with topic categories using raw markup namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=lastedit order=ascending</dynamicpagelist>

ඉංග්‍රීසි entries that have been placed in a topic category using raw wiki markup (i.e. [[Category:en:...]]). They should be added using {{C|en|...}} instead.


"ඉංග්‍රීසි entries with topic categories using raw markup" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු සමස්ත පිටු 51 අතර, පහත දැක්වෙන පිටු 51 ද වෙති.