ප්‍රවර්ගය:ග්‍රීක අක්ෂරක්‍රමය

Wiktionary වෙතින්
ග්‍රීක අක්ෂරක්‍රමය
Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia article about the ග්‍රීක අක්ෂරක්‍රමය
ග්‍රීක අක්ෂරක්‍රමය
Considerations
Considerations
ග්‍රීක අක්ෂරක්‍රමය considerations
Wiktionary:About ග්‍රීක අක්ෂරක්‍රමය
Information
Information
ග්‍රීක අක්ෂරක්‍රමය information
උපග්‍රන්ථය:ග්‍රීක අක්ෂරක්‍රමය
Code
Code
ග්‍රීක අක්ෂරක්‍රමය code
Grek
නවතම සහ පැරණිතම පිටු 
Newest pages ordered by last category link update:

<dynamicpagelist>category=ග්‍රීක අක්ෂරක්‍රමය namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=categoryadd order=descending</dynamicpagelist>

Oldest pages ordered by last edit:

<dynamicpagelist>category=ග්‍රීක අක්ෂරක්‍රමය namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=lastedit order=ascending</dynamicpagelist>

මෙය the ග්‍රීක අක්ෂරක්‍රමය සඳහා වන ප්‍රධාන ප්‍රවර්ගය වේ.

the ග්‍රීක අක්ෂරක්‍රමය පිළිබඳව තොරතුරු උපග්‍රන්ථය:ග්‍රීක අක්ෂරක්‍රමය හි පැවතිය හැක.

වික්ෂනරියේ විවිධ ස්ථානවල, the ග්‍රීක අක්ෂරක්‍රමය නිරූපණය සඳහා Grek, Polyt කේතයs භාවිතා වේ.

ග්‍රීක අක්ෂරක්‍රම Alphabetic writing systems වර්ගයට අයත් වේ.

Unicode blocks for characters in these scripts
Blocks in Grek
Blocks in Polyt


උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු වන්නේ පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ගය පමණි.

"ග්‍රීක අක්ෂරක්‍රමය" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු වන්නේ මෙහි පහත දැක්වෙන පිටුව පමණි.