ප්‍රවර්ගය:බල්ගේරියානු භාෂාව

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
බල්ගේරියානු භාෂාව
Wiktionary
Wiktionary
බල්ගේරියානු භාෂාව edition of Wiktionary
bg.wiktionary.org
Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia article about බල්ගේරියානු භාෂාව
Bulgarian language
Wikimedia Commons
Wikimedia Commons
Links related to බල්ගේරියානු භාෂාව in sister projects at Wikimedia Commons
බල්ගේරියානු භාෂාව
Considerations
Considerations
බල්ගේරියානු භාෂාව considerations
Wiktionary:About බල්ගේරියානු
Reference templates (0)
Entry
Entry
බල්ගේරියානු භාෂාව entry
බල්ගේරියානු
Newest pages ordered by last category link update
<dynamicpagelist>category=බල්ගේරියානු භාෂාව

namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=categoryadd order=descending</dynamicpagelist>

Oldest pages ordered by last edit
<dynamicpagelist>category=බල්ගේරියානු භාෂාව

namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=lastedit order=ascending</dynamicpagelist>

මූලධර්ම » භාෂා සියල්ල » බල්ගේරියානු

මෙය බල්ගේරියානු භාෂාව සඳහා වන ප්‍රධාන ප්‍රවර්ගය වේ.

එය බල්ගේරියාව, Serbia, Romania, North Macedonia, Turkey, Moldova, and යුක්‍රේනය තුළ භාවිතා වන භාෂාවකි.

බල්ගේරියානු බස පිළිබඳ තොරතුරු:

භාෂා දත්ත සංස්කරණය
Canonical nameබල්ගේරියානු
Language codebg
Language family South Slavic
Ancestors
අක්ෂරක්‍රම
Transliteration
module
Module:bg-translit
WikidataQ7918


"බල්ගේරියානු භාෂාව" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු සමස්ත පිටු 2 අතර, පහත දැක්වෙන පිටු 2 ද වෙති.