ප්‍රවර්ගය:බ්‍රේල් අක්ෂරක්‍රමය

Wiktionary වෙතින්
බ්‍රේල් අක්ෂරක්‍රමය
Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia article about the බ්‍රේල් අක්ෂරක්‍රමය
බ්‍රේල් අක්ෂරක්‍රමය
Considerations
Considerations
බ්‍රේල් අක්ෂරක්‍රමය considerations
Wiktionary:About බ්‍රේල් අක්ෂරක්‍රමය
Information
Information
බ්‍රේල් අක්ෂරක්‍රමය information
උපග්‍රන්ථය:බ්‍රේල් අක්ෂරක්‍රමය
Code
Code
බ්‍රේල් අක්ෂරක්‍රමය code
Brai
නවතම සහ පැරණිතම පිටු 
Newest pages ordered by last category link update:

<dynamicpagelist>category=බ්‍රේල් අක්ෂරක්‍රමය namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=categoryadd order=descending</dynamicpagelist>

Oldest pages ordered by last edit:

<dynamicpagelist>category=බ්‍රේල් අක්ෂරක්‍රමය namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=lastedit order=ascending</dynamicpagelist>

මෙය the බ්‍රේල් අක්ෂරක්‍රමය සඳහා වන ප්‍රධාන ප්‍රවර්ගය වේ.

the බ්‍රේල් අක්ෂරක්‍රමය පිළිබඳව තොරතුරු උපග්‍රන්ථය:බ්‍රේල් අක්ෂරක්‍රමය හි පැවතිය හැක.

වික්ෂනරියේ විවිධ ස්ථානවල, the බ්‍රේල් අක්ෂරක්‍රමය නිරූපණය සඳහා Brai කේතය භාවිතා වේ.

බ්‍රේල් අක්ෂරක්‍රම Alphabetic writing systems වර්ගයට අයත් වේ. The characters of Brai are found in the Unicode block Braille Patterns (U+2800–U+28FF)


උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු උපප්‍රවර්ග 3 ක් අතර, පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ග 3 වේ.

"බ්‍රේල් අක්ෂරක්‍රමය" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු වන්නේ මෙහි පහත දැක්වෙන පිටුව පමණි.