ප්‍රවර්ගය:භාෂාව අනුව පද, නිරුක්ති උප ප්‍රවර්ග අනුව

Wiktionary වෙතින්
නවතම සහ පැරණිතම පිටු 
Newest pages ordered by last category link update:

<dynamicpagelist>category=භාෂාව අනුව පද, නිරුක්ති උප ප්‍රවර්ග අනුව namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=categoryadd order=descending</dynamicpagelist>

Oldest pages ordered by last edit:

<dynamicpagelist>category=භාෂාව අනුව පද, නිරුක්ති උප ප්‍රවර්ග අනුව namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=lastedit order=ascending</dynamicpagelist>

Umbrella categories covering topics related to terms categorized by their etymologies, such as types of compounds or borrowings.

This is an umbrella metacategory, covering a general area such as "lemmas", "names" or "terms by etymology". It contains no dictionary entries, but holds only umbrella ("භාෂාව අනුව") categories covering specific subtopics, which in turn contain language-specific categories holding terms in a given language for that same topic.උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු උපප්‍රවර්ග 7 ක් අතර, පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ග 7 වේ.