ප්‍රවර්ගය:භාෂාව අනුව සර්වනාම

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Newest pages ordered by last category link update
<dynamicpagelist>category=භාෂාව අනුව සර්වනාම

namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=categoryadd order=descending</dynamicpagelist>

Oldest pages ordered by last edit
<dynamicpagelist>category=භාෂාව අනුව සර්වනාම

namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=lastedit order=ascending</dynamicpagelist>

මූලධර්ම » Umbrella metacategories » Lemmas subcategories by language » සර්වනාම

මෙහි දැක්වෙන ප්‍රවර්ග වල අන්තර්ගත වන්නේ, terms that refer to and substitute nouns.

This is an umbrella category. It contains no dictionary entries, but only other, language-specific categories, which in turn contain relevant terms in a given language.

උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු වන්නේ පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ගය පමණි.