ප්‍රවර්ගය:ලතින් අක්ෂරක්‍රමය

Wiktionary වෙතින්
ලතින් අක්ෂරක්‍රමය
Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia article about the ලතින් අක්ෂරක්‍රමය
ලතින් අක්ෂරක්‍රමය
Considerations
Considerations
ලතින් අක්ෂරක්‍රමය considerations
Wiktionary:About ලතින් අක්ෂරක්‍රමය
Information
Information
ලතින් අක්ෂරක්‍රමය information
උපග්‍රන්ථය:ලතින් අක්ෂරක්‍රමය
Code
Code
ලතින් අක්ෂරක්‍රමය code
Latn
නවතම සහ පැරණිතම පිටු 
Newest pages ordered by last category link update:

<dynamicpagelist>category=ලතින් අක්ෂරක්‍රමය namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=categoryadd order=descending</dynamicpagelist>

Oldest pages ordered by last edit:

<dynamicpagelist>category=ලතින් අක්ෂරක්‍රමය namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=lastedit order=ascending</dynamicpagelist>

මෙය the ලතින් අක්ෂරක්‍රමය සඳහා වන ප්‍රධාන ප්‍රවර්ගය වේ.

the ලතින් අක්ෂරක්‍රමය පිළිබඳව තොරතුරු උපග්‍රන්ථය:ලතින් අක්ෂරක්‍රමය හි පැවතිය හැක.

වික්ෂනරියේ විවිධ ස්ථානවල, the ලතින් අක්ෂරක්‍රමය නිරූපණය සඳහා Latn, pjt-Latn කේතයs භාවිතා වේ.

ලතින් අක්ෂරක්‍රම Alphabetic writing systems වර්ගයට අයත් වේ.

Unicode blocks for characters in these scripts
Blocks in Latn, pjt-Latn


උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු උපප්‍රවර්ග 4 ක් අතර, පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ග 4 වේ.

"ලතින් අක්ෂරක්‍රමය" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු වන්නේ මෙහි පහත දැක්වෙන පිටුව පමණි.