ප්‍රවර්ගය:ලතින් කෙටි යෙදුම්

Wiktionary වෙතින්
නවතම සහ පැරණිතම පිටු 
Newest pages ordered by last category link update:

<dynamicpagelist>category=ලතින් කෙටි යෙදුම් namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=categoryadd order=descending</dynamicpagelist>

Oldest pages ordered by last edit:

<dynamicpagelist>category=ලතින් කෙටි යෙදුම් namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=lastedit order=ascending</dynamicpagelist>

ලතින් abbreviated words or groups of words."ලතින් කෙටි යෙදුම්" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු වන්නේ මෙහි පහත දැක්වෙන පිටුව පමණි.

&