ප්‍රවර්ගය:හිරගනා අක්ෂරක්‍රමය

Wiktionary වෙතින්
හිරගනා අක්ෂරක්‍රමය
Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia article about the හිරගනා අක්ෂරක්‍රමය
හිරගනා අක්ෂරක්‍රමය
Considerations
Considerations
හිරගනා අක්ෂරක්‍රමය considerations
Wiktionary:About හිරගනා අක්ෂරක්‍රමය
Information
Information
හිරගනා අක්ෂරක්‍රමය information
උපග්‍රන්ථය:හිරගනා අක්ෂරක්‍රමය
Code
Code
හිරගනා අක්ෂරක්‍රමය code
Hira
නවතම සහ පැරණිතම පිටු 
Newest pages ordered by last category link update:

<dynamicpagelist>category=හිරගනා අක්ෂරක්‍රමය namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=categoryadd order=descending</dynamicpagelist>

Oldest pages ordered by last edit:

<dynamicpagelist>category=හිරගනා අක්ෂරක්‍රමය namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=lastedit order=ascending</dynamicpagelist>

මෙය the හිරගනා අක්ෂරක්‍රමය සඳහා වන ප්‍රධාන ප්‍රවර්ගය වේ.

the හිරගනා අක්ෂරක්‍රමය පිළිබඳව තොරතුරු උපග්‍රන්ථය:හිරගනා අක්ෂරක්‍රමය හි පැවතිය හැක.

වික්ෂනරියේ විවිධ ස්ථානවල, the හිරගනා අක්ෂරක්‍රමය නිරූපණය සඳහා Hira කේතය භාවිතා වේ.

හිරගනා අක්ෂරක්‍රම Syllabaries වර්ගයට අයත් වේ.

Unicode blocks for characters in this script
Blocks in Hira


උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු වන්නේ පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ගය පමණි.

"හිරගනා අක්ෂරක්‍රමය" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු සමස්ත පිටු 3 අතර, පහත දැක්වෙන පිටු 3 ද වෙති.