ප්‍රවර්ගය:හිස් ප්‍රවර්ග

Wiktionary වෙතින්

යම් ප්‍රවර්ගයක් සතුව පිටු හෝ උප ප්‍රවර්ග නොමැති විට, Module:category tree මගින් එය මෙහි ලැයිස්තුගත කිරීම සිදු කරයි.

හිස් ප්‍රවර්ගයක් ගැලපෙන යමකින් පිරවීම පසුව සිදුකළ හැකි හෙයින්, හිස් ප්‍රවර්ග පැවතීම ගැටලුවක් නොවේ. එනමුත් යම් හෙයකින් ප්‍රවර්ග තුළ වෙනස්කම් සිදුවූ විට, සමහර විටක ප්‍රවර්ග *අනාථ* වීමට ඉඩ ඇත. එසේ වූ ප්‍රවර්ග සොයාගැනීම සඳහා මෙම ලැයිස්තුව භාවිතා කළ හැකිය.

Because of the way the wiki software works, categories will appear here for a while afterwards if they were empty at first but had entries added to them later. This can be fixed by simply performing a "null edit" on the category page: edit the page, and save without making any changes. (Alternatively, use the "null edit" option provided by the "purge tab" gadget.) This can be avoided by adding entries to categories before creating them. It also helps to create categories from the "bottom up": start at the lowest level that has entries, then create its parent categories, then the parent categories of that, and so on.

උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු උපප්‍රවර්ග 2,848 ක් අතර, පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ග 200 වේ.

(පෙර පිටුව) (ඊළඟ පිටුව)

'

A

B

(පෙර පිටුව) (ඊළඟ පිටුව)