ප්‍රවර්ගය:Numbers

Wiktionary වෙතින්
නවතම සහ පැරණිතම පිටු 
Newest pages ordered by last category link update:

<dynamicpagelist>category=Numbers namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=categoryadd order=descending</dynamicpagelist>

Oldest pages ordered by last edit:

<dynamicpagelist>category=Numbers namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=lastedit order=ascending</dynamicpagelist>

This category concerns the topic: terms related to numbers.

මෙම ප්‍රවර්ගය තුළ ශබ්දකෝෂ යොමු කිසිවක් අන්තර්ගත නොවේ, ඇත්තේ වෙනත් ප්‍රවර්ග පමණි. මෙහි උප ප්‍රවර්ග දෙ ආකාරයක වේ:

 • "aa:Numbers" ආකාරයේ නාම සහිත උප ප්‍රවර්ග (භාෂා කේතයක් මුලට යොදා ඇති), යම් භාෂාවකට අදාළ පද දක්වයි සිංහල පද සඳහා ප්‍රවර්ගය:si:Numbers, ඔබ විශේෂයෙන්ම උනන්දුවක් දැක්වීමට ඉඩ ඇත.
 • මෙහි වන භාෂා කේත උපසර්ග රහිත උප ප්‍රවර්ග, මෙයට සමාන ප්‍රවර්ග වන මුත්, ඒවා තව දුරටත් වඩා සියුම්ව මාතෘකා වලට බෙදා ඇත.

NOTE: This is a "related-to" category. It should contain terms directly related to numbers. Please do not include terms that merely have a tangential connection to numbers. Be aware that terms for types or instances of this topic often go in a separate category.


උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු උපප්‍රවර්ග 12 ක් අතර, පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ග 12 වේ.

 

 • Eight(ප්‍ර 2)
 • Five(ප්‍ර 2)
 • Four(ප්‍ර 2)
 • One(ප්‍ර 1)
 • Seven(ප්‍ර 2)
 • Six(ප්‍ර 2)
 • Sixty(ප්‍ර 1)
 • Three(ප්‍ර 3)
 • Two(ප්‍ර 1)

"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=ප්‍රවර්ගය:Numbers&oldid=43087" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි