ප්‍රවර්ගය:Old French සංඥා නාම පද

Wiktionary වෙතින්
Newest pages ordered by last category link update
Newest pages ordered by last category link update:
Oldest pages ordered by last edit:

මූලධර්ම » භාෂා සියල්ල » Old French » පාඨ » නාම පද » සංඥා නාම පද

Old French nouns that indicate individual entities, such as names of persons, places or organizations.


උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු වන්නේ පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ගය පමණි.