ප්‍රවර්ගය:Pages using invalid self-closed HTML tags

Wiktionary වෙතින්

Pages using invalid self-closed HTML tags such as <p />. Note that the tag may not be on the page itself, but transcluded from a template.

දැනට මෙම ප්‍රවර්ගය පිටු හෝ මාධ්‍ය හෝ නොදරයි.