ප්‍රවර්ගය:Proto-Indo-European භාෂාව

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Proto-Indo-European භාෂාව
Wiktionary
Wiktionary
Proto-Indo-European භාෂාව edition of Wiktionary
None.
Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia article about Proto-Indo-European භාෂාව
Proto-Indo-European language
Wikimedia Commons
Wikimedia Commons
Links related to Proto-Indo-European භාෂාව in sister projects at Wikimedia Commons
None.
Considerations
Considerations
Proto-Indo-European භාෂාව considerations
Wiktionary:About Proto-Indo-European
Reference templates (0)
Entry
Entry
Proto-Indo-European භාෂාව entry
Proto-Indo-European
Newest pages ordered by last category link update
<dynamicpagelist>category=Proto-Indo-European භාෂාව

namespace=Reconstruction count=10 mode=ordered ordermethod=categoryadd order=descending</dynamicpagelist>

Oldest pages ordered by last edit
<dynamicpagelist>category=Proto-Indo-European භාෂාව

namespace=Reconstruction count=10 mode=ordered ordermethod=lastedit order=ascending</dynamicpagelist>

මූලධර්ම » භාෂා සියල්ල » Proto-Indo-European

මෙය Proto-Indo-European භාෂාව සඳහා වන ප්‍රධාන ප්‍රවර්ගය වේ.

Proto-Indo-European බස පිළිබඳ තොරතුරු:

භාෂා දත්ත සංස්කරණය
Canonical nameProto-Indo-European
Language codeine-pro
Language family ඉන්දු-යුරෝපීය
Ancestors unknown
අක්ෂරක්‍රම
WikidataQ37178

Proto-Indo-European is a reconstructed language. Its words and roots are not directly attested in any written works, but have been reconstructed through the comparative method, which finds regular similarities between languages that cannot be explained by coincidence or word-borrowing, and extrapolates ancient forms from these similarities.

According to our criteria for inclusion, terms in Proto-Indo-European should not be present in entries in the main namespace, but may be added to the Reconstruction: namespace.


දැනට මෙම ප්‍රවර්ගය පිටු හෝ මාධ්‍ය හෝ නොදරයි.