ප්‍රවර්ගය:Proto-Indo-European භාෂාව

Wiktionary වෙතින්
Newest pages ordered by last category link update
Newest pages ordered by last category link update:
Oldest pages ordered by last edit:

මූලධර්ම » භාෂා සියල්ල » Proto-Indo-European

මෙය Proto-Indo-European භාෂාව සඳහා වන ප්‍රධාන ප්‍රවර්ගය වේ.

Proto-Indo-European බස පිළිබඳ තොරතුරු:

භාෂා දත්ත සංස්කරණය
Canonical nameProto-Indo-European
Language codeine-pro
Language family ඉන්දු-යුරෝපීය භාෂා
Ancestors unknown
අක්ෂරක්‍රම
WikidataQ37178

Proto-Indo-European is a reconstructed language. Its words and roots are not directly attested in any written works, but have been reconstructed through the comparative method, which finds regular similarities between languages that cannot be explained by coincidence or word-borrowing, and extrapolates ancient forms from these similarities.

According to our criteria for inclusion, terms in Proto-Indo-European should not be present in entries in the main namespace, but may be added to the Reconstruction: namespace.දැනට මෙම ප්‍රවර්ගය පිටු හෝ මාධ්‍ය හෝ නොදරයි.