විකිපීඩියාව

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
මේවාත් බලන්න Wikipédia, and Wikipèdia

English[සංස්කරණය]

විකිපීඩියාවෙහි මීට අදාළ ලිපියක් ඇත:

Etymology[සංස්කරණය]

සැකිල්ල:blend, coined by Larry Sanger.

Pronunciation[සංස්කරණය]

Proper noun[සංස්කරණය]

විකිපීඩියාව (plural විකිපීඩියාවs)

 1. සැකිල්ල:trademark An open-content online encyclopedia, collaboratively developed over the World Wide Web.
 2. සැකිල්ල:Wiktionary and WMF jargon A version of this encyclopedia in a particular language.
  • 2005, Financial Times, December 14.
   Work in the open-source software community or contribute to wikipedias on your favourite subjects.
  • There are over three million articles on the English Wikipedia.
 3. An open-content online encyclopedia conglomerate.

Quotations[සංස්කරණය]

 • 2006, Cindy Long, "Getting WIKI With It", NEAToday 25 (2): 40 (October)
  It’s because of this open editing feature that Wikipedia draws praise, criticism, and, at times, vandals.
 • 2007, The Time Team, Doctor Who Magazine 384: 57 (June)
  "He probably looked them up on Wikipedia," suggests Peter.
  "That would explain why it’s so inaccurate," sighs Jac.

Derived terms[සංස්කරණය]

Related terms[සංස්කරණය]

සැකිල්ල:rel-top3

සැකිල්ල:rel-mid3

සැකිල්ල:rel-bottom

Translations[සංස්කරණය]

නාම පදය[සංස්කරණය]

 1. සැකිල්ල:figuratively A source of abundant encyclopedic knowledge; නූතන විශ්වකෝෂය.
  • 2009, Baze Mpinja, "Six Beauty Secrets Every Model Knows", Glamour magazine on Msn.com
   Rules and insights from some of the hottest new faces in the biz—they’re walking Wikipedias of hair, skin and makeup knowledge.

Verb[සංස්කරණය]

විකිපීඩියාව (third-person singular simple present විකිපීඩියාවs, present participle විකිපීඩියාවing, simple past and past participle විකිපීඩියාවed)

 1. To consult Wikipedia for information.
  1. Used intransitively.
  2. Used with an object denoting the information sought or obtained.
   • 2006 November 17, Rachel Maddow, on Paula Zahn Now:[1][2]
    I mean, it's true, if Katie Holmes had not become engaged to Tom Cruise, we'd all still be Wikipeidaing her, looking her up, trying to figure out exactly why do I know her, what was she in, is she famous?
   • 2009, Roger Ebert, Roger Ebert's Movie Yearbook 2010,[3][4] Andrews McMeel Publishing, ISBN 978-0-7407-8536-8, page 363:
    He made me curious enough that I Wikipediaed Bob Satterfield and found out, yes, he was a real fighter, nicknamed the Bombadier, and was KO'd by the Raging Bull himself in a 1946 fight in Wrigley Field.
   • 2010 April 7, "Jeff K.", "Like a Drunk One Legged Pirate Stores His Rum, The aTable Stores Your Cords" (blog post), in CraziestGadgets.com:
    That’s a true fact, you can Wikipedia that shizz.
   • 2010, Rachel Cohn, Very Lefreak, Random House, ISBN 9780375895524, chapter 3:
    සැකිල්ල:... her mother was "homeschooling" her via the Internet (basically, Wikipediaing the Important Facts from the History of the World, and ordering appropriate-level math textbooks from Amazon) සැකිල්ල:...
  3. Used with an object denoting the specific article consulted.
   I wikipediaed the article on science and learned about the scientific method.

External links[සංස්කරණය]

See also[සංස්කරණය]


Dutch[සංස්කරණය]

nl

Etymology[සංස්කරණය]

Borrowed from සැකිල්ල:etyl.

Pronunciation[සංස්කරණය]

Proper noun[සංස්කරණය]

සැකිල්ල:nl-proper noun

 1. Wikipedia

Limburgish[සංස්කරණය]

Etymology[සංස්කරණය]

From English Wikipedia.

Pronunciation[සංස්කරණය]

Proper noun[සංස්කරණය]

Wikipedia

 1. Wikipedia

Swedish[සංස්කරණය]

Proper noun[සංස්කරණය]

සැකිල්ල:infl

 1. Wikipedia
"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=විකිපීඩියාව&oldid=15617" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි