විරුද්ධාර්ථ

Wiktionary වෙතින්
සිංහල


ලෙන්ගතු

විරුද්ධ + අර්ථ යන්න එක් වීමෙන් සෑදුන පදයකි. බොහෝ විරුද්ධ පද සෑදීමට අකුර යොදා ගනී

  • පිරිසිදු - අපිරිසිදු
  • කුසල් - අකුසල්
  • පිං - පව්
  • වාසි - අවාසි
  • සුලභ - දුලභ
  • කළු - සුදු
"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=විරුද්ධාර්ථ&oldid=19200" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි