ස්වල්පතම සංශෝධන සහිත පිටු

Jump to navigation Jump to search

පහත දත්ත පූර්වාපේක්‍ෂීව සංචිත කෙරී ඇති (කෑෂ් කෙරී ඇති) අතර, අවසන් වරට යාවත්කාලීන කර ඇත්තේ 15:39, 19 ජනවාරි 2020 දීය. ප්‍රතිඵල 5,000 ක උපරිමයකට යටත්ව පූර්වාපේක්‍ෂීව සංචිත කෙරී ඇත.

ක් දක්වා පහත පෙන්වා 50 ප්‍රතිඵල පරාසය තුළ #1 සිට #50.

(පෙර 50 | ඊළඟ 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

 1. අවංක‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 2. තහංචිය‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 3. ඌකා‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 4. තක්කු මුක්කුව‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 5. කරාබුනැටි‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 6. ඇණ‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 7. ආයක්ත‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 8. බෙදීම‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 9. සංඥාව‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 10. මන්ත්‍රය‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 11. කංසරාවය‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 12. බුවා‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 13. තකුසත‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 14. ධනපතියා‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 15. ආසි‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 16. සුමන‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 17. වක්ෂාස්ථිය‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 18. කූටාගාරය‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 19. පෝෂ්‍ය‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 20. ආලපන‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 21. syndrome‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 22. කිඹුලා බනිස්‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 23. මුට්ටි‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 24. මෑණී‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 25. wheelchair‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 26. වංක‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 27. ඣල්ලිකා‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 28. ආසනය‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 29. දරුවා‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 30. උනු‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 31. මීවි‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 32. ඌන‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 33. dictionnaire‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 34. රංග පීඨය‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 35. ආතපය‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 36. ඣානය‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 37. සංඝයා‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 38. මොනිටරය‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 39. இயல்பியல்‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 40. සියුමැලි‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 41. ටංකනය‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 42. language‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 43. රග්බි‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 44. උභයජීවී‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 45. වාක්චාතූර්යය‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 46. ථම්බ‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 47. වංචනය‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 48. ආලය‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 49. සවන‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 50. උදව්‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)

(පෙර 50 | ඊළඟ 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

"https://si.wiktionary.org/wiki/විශේෂ:අතිස්වල්ප_සංශෝධන" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි