ස්වල්පතම සංශෝධන සහිත පිටු

Jump to navigation Jump to search

පහත දත්ත පූර්වාපේක්‍ෂීව සංචිත කෙරී ඇති (කෑෂ් කෙරී ඇති) අතර, අවසන් වරට යාවත්කාලීන කර ඇත්තේ 19:19, 22 අගෝස්තු 2019 දීය. ප්‍රතිඵල 5,000 ක උපරිමයකට යටත්ව පූර්වාපේක්‍ෂීව සංචිත කෙරී ඇත.

ක් දක්වා පහත පෙන්වා 50 ප්‍රතිඵල පරාසය තුළ #1 සිට #50.

(පෙර 50 | ඊළඟ 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

 1. ටෙලිෆෝනය‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 2. ඇණ‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 3. ජනනි‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 4. මීවි‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 5. ටංකනය‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 6. උභයජීවී‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 7. ආත පාත නැති‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 8. බෙදීම‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 9. ඣංකාරය‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 10. සුකුමාල‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 11. රක්ත හීන‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 12. වා‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 13. ගස්‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 14. ආලය‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 15. මූසිකය‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 16. චක්කරය‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 17. තකුල්‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 18. digital‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 19. තහංචිය‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 20. Appendix:Glossary‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 21. සුමන‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 22. ආසනික්‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 23. අංක ගණිතය‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 24. රක්ෂස්ථානය‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 25. syndrome‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 26. ආතපය‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 27. මෑණී‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 28. wheelchair‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 29. කූට‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 30. ඌකා‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 31. පක්වාසය‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 32. දැවමය‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 33. ආෂාඪ‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 34. මෑ කරල්‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 35. ආයක්ත‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 36. dictionnaire‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 37. ආතපාන්ධය‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 38. idiomas‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 39. සංඝයා‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 40. දඹ‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 41. ජීවිතය‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 42. උදාහරණය‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 43. ඤාණ‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 44. කංසරාවය‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 45. පෞරුෂය‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 46. තකුසත‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 47. සිල‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 48. හින්දු‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 49. වක්ෂාස්ථිය‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 50. ආතම්මා‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)

(පෙර 50 | ඊළඟ 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

"https://si.wiktionary.org/wiki/විශේෂ:අතිස්වල්ප_සංශෝධන" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි