වඩාත් අන්තර්විකී සහිත පිටු

Jump to navigation Jump to search

පහත දත්ත පූර්වාපේක්‍ෂීව සංචිත කෙරී ඇති (කෑෂ් කෙරී ඇති) අතර, අවසන් වරට යාවත්කාලීන කර ඇත්තේ 15:39, 19 ජනවාරි 2020 දීය. ප්‍රතිඵල 5,000 ක උපරිමයකට යටත්ව පූර්වාපේක්‍ෂීව සංචිත කෙරී ඇත.

ක් දක්වා පහත පෙන්වා 50 ප්‍රතිඵල පරාසය තුළ #1 සිට #50.

(පෙර 50 | ඊළඟ 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

 1. water‏‎ (අන්තර්විකි 126 ක්)
 2. dog‏‎ (අන්තර්විකි 102 ක්)
 3. bird‏‎ (අන්තර්විකි 97 ක්)
 4. a‏‎ (අන්තර්විකි 94 ක්)
 5. cat‏‎ (අන්තර්විකි 93 ක්)
 6. language‏‎ (අන්තර්විකි 93 ක්)
 7. tree‏‎ (අන්තර්විකි 91 ක්)
 8. book‏‎ (අන්තර්විකි 88 ක්)
 9. star‏‎ (අන්තර්විකි 86 ක්)
 10. house‏‎ (අන්තර්විකි 86 ක්)
 11. mother‏‎ (අන්තර්විකි 83 ක්)
 12. English‏‎ (අන්තර්විකි 81 ක්)
 13. e‏‎ (අන්තර්විකි 81 ක්)
 14. word‏‎ (අන්තර්විකි 80 ක්)
 15. i‏‎ (අන්තර්විකි 79 ක්)
 16. o‏‎ (අන්තර්විකි 79 ක්)
 17. I‏‎ (අන්තර්විකි 78 ක්)
 18. egg‏‎ (අන්තර්විකි 77 ක්)
 19. go‏‎ (අන්තර්විකි 73 ක්)
 20. ant‏‎ (අන්තර්විකි 73 ක්)
 21. October‏‎ (අන්තර්විකි 73 ක්)
 22. oiseau‏‎ (අන්තර්විකි 71 ක්)
 23. bank‏‎ (අන්තර්විකි 70 ක්)
 24. y‏‎ (අන්තර්විකි 69 ක්)
 25. u‏‎ (අන්තර්විකි 69 ක්)
 26. friend‏‎ (අන්තර්විකි 69 ක්)
 27. Vogel‏‎ (අන්තර්විකි 68 ක්)
 28. tea‏‎ (අන්තර්විකි 67 ක්)
 29. te‏‎ (අන්තර්විකි 67 ක්)
 30. German‏‎ (අන්තර්විකි 66 ක්)
 31. arbre‏‎ (අන්තර්විකි 65 ක්)
 32. home‏‎ (අන්තර්විකි 64 ක්)
 33. we‏‎ (අන්තර්විකි 64 ක්)
 34. pájaro‏‎ (අන්තර්විකි 63 ක්)
 35. මුල් පිටුව‏‎ (අන්තර්විකි 63 ක්)
 36. fugl‏‎ (අන්තර්විකි 63 ක්)
 37. mot‏‎ (අන්තර්විකි 63 ක්)
 38. uccello‏‎ (අන්තර්විකි 62 ක්)
 39. Baum‏‎ (අන්තර්විකි 62 ක්)
 40. Poland‏‎ (අන්තර්විකි 61 ක්)
 41. árbol‏‎ (අන්තර්විකි 60 ක්)
 42. A‏‎ (අන්තර්විකි 60 ක්)
 43. pen‏‎ (අන්තර්විකි 60 ක්)
 44. nail‏‎ (අන්තර්විකි 59 ක්)
 45. content‏‎ (අන්තර්විකි 59 ක්)
 46. find‏‎ (අන්තර්විකි 58 ක්)
 47. stella‏‎ (අන්තර්විකි 57 ක්)
 48. étoile‏‎ (අන්තර්විකි 57 ක්)
 49. speed‏‎ (අන්තර්විකි 56 ක්)
 50. boom‏‎ (අන්තර්විකි 56 ක්)

(පෙර 50 | ඊළඟ 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

"https://si.wiktionary.org/wiki/විශේෂ:MostInterwikis" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි