water

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
මේවාත් බලන්න: wáter, wàter, සහ wāter

ඉංග්‍රීසි

සිංහල විකිපීඩියාව සතුව මෙයට අදාළ ලිපියක් ඇත:
Wikipedia
Commons
Commons
Wikimedia Commons has related media at:
Wikiquote has a collection of quotations related to:

Wikiquote

Wikiversity has more information:

Wikiversity

නිරුක්තිය

From Middle English water, from Old English wæter (water), from Proto-West Germanic *watar, from Proto-Germanic *watōr (water), from Proto-Indo-European *wódr̥ (water).

උච්චාරණය

නාමපදය

water (1,2)

water (countable and uncountable, බහුවචනය waters)

 1. Lua දෝෂය in Module:labels/data at line 1571: attempt to call field '?' (a nil value). A substance (of molecular formula H2O) found at room temperature and pressure as a clear liquid; it is present naturally as rain, and found in rivers, lakes and seas; its solid form is ice and its gaseous form is steam.
  By the action of electricity, the water was resolved into its two parts, oxygen and hydrogen.
  • 2013 September-October, Katie L. Burke, “In the News”, in American Scientist:
   Oxygen levels on Earth skyrocketed 2.4 billion years ago, when cyanobacteria evolved photosynthesis: the ability to convert water and carbon dioxide into carbohydrates and waste oxygen using solar energy.
  1. Lua දෝෂය in Module:labels/data at line 1571: attempt to call field '?' (a nil value). The liquid form of this substance: liquid H2O.
   May I have a glass of water?
   Your plants need more water.
   • 1835, Sir John Ross, Sir James Clark Ross, Narrative of a Second Voyage in Search of a North-west Passage …, Volume 1, pp.284-5
    Towards the following morning, the thermometer fell to 5°; and at daylight, there was not an atom of water to be seen in any direction.
   • 2002, Arthur T. Hubbard, Encyclopedia of Surface and Colloid Science, →ISBN, page 4895:
    A water drop placed on the surface of ice can either spread or form a lens depending on the properties of the three phases involved in wetting, i.e., on the properties of the ice, water, and gas phases.
   • 2013 මැයි 11, “The climate of Tibet: Pole-land”, in The Economist, volume 407, number 8835, page 80:
    Of all the transitions brought about on the Earth’s surface by temperature change, the melting of ice into water is the starkest. It is binary. And for the land beneath, the air above and the life around, it changes everything.
   • සැකිල්ල:seemoreCites
  2. Lua දෝෂය in Module:labels/data at line 1571: attempt to call field '?' (a nil value). A serving of liquid water.
   • 2006, Lori Foster, Erin McCarthy, Amy Garvey, Bad Boys of Summer, →ISBN, page 91:
    Joe bustled back and offered her a glass of wine but she shook her head. “Just a water, please.”
 2. Lua දෝෂය in Module:labels/data at line 1571: attempt to call field '?' (a nil value). The aforementioned liquid, considered one of the Classical elements or basic elements of alchemy.
  And God said, Let the waters under the heaven be gathered together unto one place, and let the dry land appear: and it was so.
  He showed me the river of living water, sparkling like crystal, flowing from the throne of God.
 3. Lua දෝෂය in Module:labels/data at line 1571: attempt to call field '?' (a nil value). Water in a body; an area of open water.
  The boat was found within the territorial waters.
  These seals are a common sight in the coastal waters of Chile.
 4. Lua දෝෂය in Module:labels/data at line 1571: attempt to call field '?' (a nil value). A body of water, almost always a river.
 5. A combination of water and other substance(s).
  1. Lua දෝෂය in Module:labels/data at line 1571: attempt to call field '?' (a nil value). Mineral water.
   Perrier is the most popular water in this restaurant.
  2. Lua දෝෂය in Module:labels/data at line 1571: attempt to call field '?' (a nil value). Spa water.
   Many people visit Bath to take the waters.
  3. Lua දෝෂය in Module:labels/data at line 1571: attempt to call field '?' (a nil value). A solution in water of a gaseous or readily volatile substance.
   ammonia water
  4. Urine. [from 15th c.]
   • 1999, George R.R. Martin, A Clash of Kings, Bantam, published 2011, page 458:
    Ser Dunaver's squire Jodge could not hold his water when he slept.
  5. Amniotic fluid or the amniotic sac containing it. (Used only in the plural in the UK but often also in the singular in North America.)
   Synonym: bag of waters
   Before the child is born, the pregnant woman’s water breaks. (North America)
   Before your child is born, your water(s) will break. (North America)
   Before the child is born, the pregnant woman’s waters break. (UK)
  6. Lua දෝෂය in Module:labels/data at line 1571: attempt to call field '?' (a nil value). Fluids in the body, especially when causing swelling.
   He suffers from water on the knee.
 6. Lua දෝෂය in Module:labels/data at line 1571: attempt to call field '?' (a nil value). A state of affairs; conditions; usually with an adjective indicating an adverse condition.
  The rough waters of change will bring about the calm after the storm.
 7. Lua දෝෂය in Module:labels/data at line 1571: attempt to call field '?' (a nil value). A person's intuition.
  Synonym: bones
  I know he'll succeed. I feel it in my waters.
 8. Lua දෝෂය in Module:labels/data at line 1571: attempt to call field '?' (a nil value). Excess valuation of securities.
  • 1902 අගෝස්තු 2, “Too Much Water to Suit Cummins”, in The Atlanta Constitution:
   Iowa Governor Will Fight Rock Island Reorganization. He Says That Under the New Plan Too Much Water Is Put Into the Stock—Believes Plan Is Out of Harmony with Iowa Laws.
  • 1920 අප්‍රේල් 11, “Says Stock 'Water' Didn't Affect Fare”, in New York Times:
   the outstanding stock and bond obligations of the company were reduced from $34,000,000 to $24,000,000 by squeezing out the water.
 9. The limpidity and lustre of a precious stone, especially a diamond.
  a diamond of the first water is perfectly pure and transparent
 10. A wavy, lustrous pattern or decoration such as is imparted to linen, silk, metals, etc.

Quotations

සමානපද

විරුද්ධ පද

Hypernyms

Hyponyms

Meronyms

භින්නවූ යෙදුම්

වෙනත් භාෂාවලින්

Descendants

ක්‍රියා පදය

water (third-person singular simple present waters, present participle watering, simple past and past participle watered)

to water (1)
 1. Lua දෝෂය in Module:labels/data at line 1571: attempt to call field '?' (a nil value). To pour water into the soil surrounding (plants).
  • 1900, L. Frank Baum, chapter 24, in The Wonderful Wizard of Oz:
   Aunt Em had just come out of the house to water the cabbages when she looked up and saw Dorothy running toward her.
 2. Lua දෝෂය in Module:labels/data at line 1571: attempt to call field '?' (a nil value). To wet or supply with water; to moisten; to overflow with water; to irrigate.
 3. Lua දෝෂය in Module:labels/data at line 1571: attempt to call field '?' (a nil value). To provide (animals) with water for drinking.
  I need to water the cattle.
 4. Lua දෝෂය in Module:labels/data at line 1571: attempt to call field '?' (a nil value). To get or take in water.
  The ship put into port to water.
  • 1944 January and February, W. McGowan Gradon, “Forres as a Railway Centre”, in Railway Magazine, page 23:
   After working the 1.30 p.m. through train from Forres to Aberdeen as far as Elgin, she returns tender first with a local passenger train and is then coaled and watered at Forres shed, and eventually works back to Perth on the 10.20 p.m. through freight.
 5. Lua දෝෂය in Module:labels/data at line 1571: attempt to call field '?' (a nil value). To urinate onto.
  Nature called, so I stepped into the woods and watered a tree.
 6. Lua දෝෂය in Module:labels/data at line 1571: attempt to call field '?' (a nil value). To dilute.
  Can you water the whisky, please?
 7. Lua දෝෂය in Module:labels/data at line 1571: attempt to call field '?' (a nil value). To overvalue (securities), especially through deceptive accounting.
  • 1930 අප්‍රේල් 10, “Calls Rail Holding Companies Threat”, in The Sun:
   such agencies would make it possible for the railroads to water stock and evade the law subjecting security issues to public regulation
 8. Lua දෝෂය in Module:labels/data at line 1571: attempt to call field '?' (a nil value). To fill with or secrete water.
  Chopping onions makes my eyes water.
  The smell of fried onions makes my mouth water.
 9. Lua දෝෂය in Module:labels/data at line 1571: attempt to call field '?' (a nil value). To wet and calender, as cloth, so as to impart to it a lustrous appearance in wavy lines; to diversify with wavelike lines.
  to water silk

සමාන පද

විරුද්ධ පද

ව්‍යුත්පන්න යෙදුම්

පරිවර්ථන

The translations below need to be checked and inserted above into the appropriate translation tables. See instructions at Wiktionary:Entry layout § Translations.

Statistics

Anagrams

මූලාශ්‍ර


Afrikaans

Afrikaans විකිපීඩියාව සතුව මෙයට අදාළ ලිපියක් ඇත:
Wikipedia af

නිරුක්තිය

From (deprecated template usage) [etyl] Proto-Germanic සැකිල්ල:recons, from (deprecated template usage) [etyl] Proto-Indo-European සැකිල්ල:recons.

උච්චාරණය

නාම පදය

සැකිල්ල:af-noun

 1. water
 2. Artificial fluid similar to water.
 3. සැකිල්ල:colloquial Urine.
 4. Any body of water, such as a river or a lake.
 5. A disease where water is accumulated
 6. සැකිල්ල:in the plural large quantity of water, inundation.

ක්‍රියා පදය

සැකිල්ල:af-verb

 1. to urinate
 2. to secrete liquid

ව්‍යුත්පන්න යෙදුම්


ඕලන්ද

ඕලන්ද විකිපීඩියාව සතුව මෙයට අදාළ ලිපියක් ඇත:
Wikipedia nl

නිරුක්තිය

From (deprecated template usage) [etyl] Middle Dutch, from (deprecated template usage) [etyl] Old Dutch (deprecated template usage) watar, (deprecated template usage) water, from (deprecated template usage) [etyl] Proto-Germanic සැකිල්ල:recons, from (deprecated template usage) [etyl] Proto-Indo-European සැකිල්ල:recons. Compare English (deprecated template usage) water, Saterland Frisian (deprecated template usage) Woater, German (deprecated template usage) Wasser, Swedish (deprecated template usage) vatten.

උච්චාරණය

 • IPA(key): /ˈʋaːtər/
 • (file)
 • (file)
 • Rhymes: -aːtər
 • Hyphenation: wa‧ter

නාමපදය

water නපුංසක ලිංග (බහුවචනය waters or wateren, diminutive watertje නපුංසක ලිංග)

 1. water (H2O)
  Het water kookte.
  The water boiled.
 2. body of water (such as a lake, ditch or stream)
 3. bodily fluid (especially amniotic fluid)

ව්‍යුත්පන්න යෙදුම්

ක්‍රියාපදය

water

 1. සැකිල්ල:nl-verb-form
 2. සැකිල්ල:nl-verb-form

Anagrams


Dutch Low Saxon

නිරුක්තිය

From (deprecated template usage) [etyl] Old Saxon (deprecated template usage) watar, from (deprecated template usage) [etyl] Proto-Germanic සැකිල්ල:recons, from (deprecated template usage) [etyl] Proto-Indo-European සැකිල්ල:recons.

නාම පදය

water

 1. සැකිල්ල:context water

ඉතාලි

උච්චාරණය

නිරුක්තිය

Shortened form of (deprecated template usage) [etyl] ඉංග්‍රීසි (deprecated template usage) water closet (W.C.)

නාමපදය

water පුරුෂ ලිංග (invariable)

 1. toilet bowl
 2. Lua දෝෂය in Module:labels/data at line 1571: attempt to call field '?' (a nil value). water closet, toilet

Limburgish

Limburgish විකිපීඩියාව සතුව මෙයට අදාළ ලිපියක් ඇත:
Wikipedia li

නිරුක්තිය

From (deprecated template usage) [etyl] Proto-Germanic සැකිල්ල:recons, from (deprecated template usage) [etyl] Proto-Indo-European සැකිල්ල:recons.

නාම පදය

සැකිල්ල:li-noun

 1. water
 2. body of water

Inflection

සැකිල්ල:li-conj

 • Plural and diminutive only used for the meaning body of water.

ව්‍යුත්පන්න යෙදුම්


Middle Dutch

නිරුක්තිය

From (deprecated template usage) [etyl] Old Dutch (deprecated template usage) watar, from (deprecated template usage) [etyl] Proto-Germanic සැකිල්ල:recons, from (deprecated template usage) [etyl] Proto-Indo-European සැකිල්ල:recons.

උච්චාරණය

නාම පදය

සැකිල්ල:dum-noun

 1. water

Descendants


Middle English

නිරුක්තිය

From (deprecated template usage) [etyl] Old English (deprecated template usage) wæter, from (deprecated template usage) [etyl] Proto-Germanic සැකිල්ල:recons, from (deprecated template usage) [etyl] Proto-Indo-European සැකිල්ල:recons.

නාම පදය

සැකිල්ල:enm-noun

 1. water (liquid H2O)
  • Lua දෝෂය: The first parameter (language code) is missing..
   al ſwa great ſwa a beam: / þe he leide in ane walle ſtream. / Þe ilke makeð þat water hot: / & þan folc halwende.

Quotations

Descendants

ව්‍යුත්පන්න යෙදුම්


Middle Low German

නිරුක්තිය

From (deprecated template usage) [etyl] Old Saxon (deprecated template usage) watar, from (deprecated template usage) [etyl] Proto-Germanic සැකිල්ල:recons, from (deprecated template usage) [etyl] Proto-Indo-European සැකිල්ල:recons.

නාම පදය

water

 1. water
  • Lua දෝෂය: The first parameter (language code) is missing..
   Eyn schip effte twe effte meer liggen in einer hauen dar kleyn water is / vnde plecht dröge tho synde / also dat dat eyne schip hart by dem andern tho liggende kumpt []

Descendants


Occitan

නිරුක්තිය

Shortened form of (deprecated template usage) [etyl] ඉංග්‍රීසි (deprecated template usage) water closet (W.C.)

නාම පදය

water පුරුෂ ලිංග

 1. Lua දෝෂය in Module:labels/data at line 1571: attempt to call field '?' (a nil value). water closet, toilet, rest room
"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=water&oldid=39165" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි