ප්‍රවර්ගය:ඉංග්‍රීසි ගැණිය හැකි නාම පද

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Newest pages ordered by last category link update
<dynamicpagelist>category=ඉංග්‍රීසි ගැණිය හැකි නාම පද

namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=categoryadd order=descending</dynamicpagelist>

Oldest pages ordered by last edit
<dynamicpagelist>category=ඉංග්‍රීසි ගැණිය හැකි නාම පද

namespace= count=10 mode=ordered ordermethod=lastedit order=ascending</dynamicpagelist>

මූලධර්ම » භාෂා සියල්ල » ඉංග්‍රීසි » පාඨ » නාම පද » ගැණිය හැකි නාම පද

ඉංග්‍රීසි නාම පද that can be quantified directly by numerals.


"ඉංග්‍රීසි ගැණිය හැකි නාම පද" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු සමස්ත පිටු 25 අතර, පහත දැක්වෙන පිටු 25 ද වෙති.