ප්‍රවර්ගය:ඉංග්‍රීසි නොගැණිය හැකි නාම පද

Wiktionary වෙතින්
Newest pages ordered by last category link update
Newest pages ordered by last category link update:
Oldest pages ordered by last edit:

මූලධර්ම » භාෂා සියල්ල » ඉංග්‍රීසි » පාඨ » නාම පද » නොගැණිය හැකි නාම පද

ඉංග්‍රීසි nouns that indicate qualities, ideas, unbounded mass or other abstract concepts that cannot be quantified directly by numerals."ඉංග්‍රීසි නොගැණිය හැකි නාම පද" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු සමස්ත පිටු 16 අතර, පහත දැක්වෙන පිටු 16 ද වෙති.