සැකිල්ල:පරිශීලක දායකත්වයන්

Wiktionary වෙතින්
{{{1}}}+ මෙම පරිශීලකයා {{{1}}} ට වඩා දායකත්වයක් වික්ෂනරියට දක්වා ඇත.