සැකිල්ල:පුද්ගල නාමය

Wiktionary වෙතින්

an unknown-gender පුද්ගල නාමය


This template is used in definitions for given names. The content is generated by Module:names.

Parameters[සංස්කරණය]

|1= (required)
Language code; see Wiktionary:List of languages. The parameter |lang= is a deprecated synonym; please do not use. If this is used, all numbered parameters move down by one.
|2= or |gender=
gender: male, female or unisex; if any other gender is specified, the template adds a tracking template.
|or=
2nd gender: male or female
|from=, |from2=, |from3=, etc.; or |3=, |4=, |5=, etc.
Source of name: a language name (not a code), such as French or Gascon (etymology-only languages are recognized and allowed); a family name such as Germanic languages; surnames, place names, or coinages; or a language code + term such as de:Ulrich, ru:А́ня or non:bjǫrn. You can specify glosses, transliterations, alternative forms, equivalent forms, etc. inline using a syntax like |from=non:bjǫrn<t:bear> to specify a gloss for an Old Norse term. You can also specify multiple languages or terms separated by < (which must have spaces around it) to indicate a chain of derivation. An example is |from=Latin < Ancient Greek < Biblical Hebrew to indicate a name derived from Latin, in turn from Ancient Greek, and in turn from Biblical Hebrew. Another example is |from=fr:Édouard < en:Edward to indicate a name (e.g. ජර්මානු Eduard) derived from ප්‍රංශ Édouard, which in turn comes from ඉංග්‍රීසි Edward. This is documented in more detail below. See below for more examples.
|dimform=, |dimform2=
Specify diminutive forms of this name, when the lemma is the main form of the name. This is conceptually the opposite of |dim=, |dim2=, etc., which are used when the lemma itself is a diminutive, to indicate the main form. You can specify transliterations, alternative forms, English equivalents and other modifiers inline, as described below.
|varform=, |varform2=
Specify variant forms of this name, when the lemma is the main form of the name. This is conceptually the opposite of |var=, |var2=, etc., which are used when the lemma itself is a variant form, to indicate the main form. You can specify transliterations, alternative forms, English equivalents and other modifiers inline, as described below.
|usage=
Parameter indicating the usage of this name, e.g. modern or African-American.
|meaning=, |meaning2=, |meaning3=, etc.
One or more meanings of the name.
|dim=, |dim2=, |dim3=, etc.; or |diminutive=, |diminutive2=, |diminutive3=, etc.
Main form(s), if the lemma is a diminutive. You can specify transliterations, English-equivalent names and other modifiers inline using e.g. |dim=מרים<tr:Miryem> to specify a manual transliteration, |dim=Cäcilie<eq:Cecilia> to specify an English equivalent. This is documented in more detail below.
|eq=, |eq2=, |eq3=, etc.
Equivalent name in English or some other language, for use in foreign-language entries. To specify an equivalent name in a language other than English, precede the name with the language code of the language followed by a colon, e.g. de:Katrina or ru:Ка́тя. You can specify specify transliterations, alternative forms and other modifiers inline using e.g. |eq=ru:Изабе́лла<tr:Izabɛ́lla> to specify a Russian equivalent name with manual transliteration. This is documented in more detail below.
|xlit=, |xlit2=, |xlit3=, etc.
Transliterated name in English, for use in foreign-language entries. You can specify alternative forms and other modifiers inline, as described below.
|var=, |var2=, |var3=, etc.
If the lemma is a variant form, the main form(s) that this name is a variant of. You can specify transliterations, alternative forms, English equivalents and other modifiers inline using e.g. |var=Theresa<eq:Teresa> to specify a variant with specified English equivalent. This is documented in more detail below.
|m=, |m2=, |m3=, etc.
The masculine equivalent(s) of this name. You can specify transliterations, alternative forms, English equivalents and other modifiers inline, as described below.
|f=, |f2=, |f3=, etc.
The feminine equivalent(s) of this name. You can specify transliterations, alternative forms, English equivalents and other modifiers inline, as described below.
|A=
Override the initial indefinite article; see below.
|sort=
What to sort by (in the generated categories) if not the pagename. Generally only needed for Japanese.

Comments:

  • Note the difference between equivalent and transliterated names. For example, the Russian name Михаил (Mixail) has transliterated name Mikhail and equivalent name Michael.
  • The module automatically determines whether to use initial a or an depending on the first following word (and knows that unisex should use a even though it begins with a vowel). The initial indefinite article is normally capitalized when the language specified by |1= is English, and lowercase otherwise. This is consistent with the general format of definitions in Wiktionary, where English-language terms are normally defined using long, sentence-style definitions that begin with a capital letter and end with a period (full stop), but foreign-language terms are defined using short glosses that are formatted with an initial lowercase letter and no final period/full stop. Both the case of the initial article and whether it is a or an can be overridden with the |A= parameter.

Examples[සංස්කරණය]

General examples[සංස්කරණය]

To display the result

A male පුද්ගල නාමය.

and categorise the entry into Category:English male given names, use the following :

{{given name|en|male}}.

If one knows the origin of the name; to display the result

A male පුද්ගල නාමය from Hebrew.

and categorise the entry into Category:English male given names from Hebrew, use the following :

{{given name|en|male|from=Hebrew}}.

Substituting for 'Hebrew' the proper origin of the word : e.g., Latin, Chinese, Germanic languages, surnames, place names.

To display the result

A female පුද්ගල නාමය.

and categorise the entry into Category:English female given names, use the following :

{{given name|en|female}}.

Similarly, if one knows that the name is transferred from an English surname; to display the result

A female පුද්ගල නාමය transferred from the surname.

and categorise the entry into Category:English female given names from surnames, use the following :

{{given name|en|female|from=surnames}}.
If the name is male or female, use
{{given name|en|male|or=female}}

For foreign languages' names: for a German name for which one does not know the origin, use

{{given name|de|male}}

For a German name which one knows to be from Hebrew, use

{{given name|de|male|from=Hebrew}}

Specific examples[සංස්කරණය]

1. Variant name, originating in place name, modern usage[සංස්කරණය]

For the English name Savanna, to display the result

A female පුද්ගල නාමය transferred from the place name, of modern usage, variant of Savannah.

and categorise the entry into Category:English female given names from place names, use the following :

{{given name|en|female|from=place names|usage=modern|var=Savannah}}.

2. Diminutive of multiple base names[සංස්කරණය]

For the English name Barney, to display the result

A diminutive of the male පුද්ගල නාම Barnabas, Bernard, or Barnett.

and categorise the entry into Category:English diminutives of male given names, use the following :

{{given name|en|male|dim=Barnabas|dim2=Bernard|dim3=Barnett}}.

3. Equivalent to names in multiple languages[සංස්කරණය]

For the Danish name Bertram, to display the result

a male පුද්ගල නාමය, equivalent to ඉංග්‍රීසි Bertram or ප්‍රංශ Bertrand

and categorise the entry into Category:Danish male given names, use the following :

{{given name|da|male|eq=Bertram|eq2=fr:Bertrand}}

4. Specifying a masculine equivalent[සංස්කරණය]

For the English name Danielle, to display the result

A female පුද්ගල නාමය from Hebrew, masculine equivalent Daniel.

and categorise the entry into Category:English female given names from Hebrew, use the following :

{{given name|en|female|from=Hebrew|m=Daniel}}.

5. Originating from a language family, with equivalent names in multiple languages, some using non-Latin script[සංස්කරණය]

For the Latvian name Vladislavs, to display the result

a male පුද්ගල නාමය from the Slavic languages, equivalent to පෝලන්ත Władysław, චෙක් Vladislav, or රුසියානු Владисла́в (Vladisláv)

and categorise the entry into Category:Latvian male given names from Slavic languages, use the following :

{{given name|lv|male|from=Slavic languages|eq=pl:Władysław|eq2=cs:Vladislav|eq3=ru:Владисла́в}}

6. Name in non-Latin script with standard (non-scientific) transliteration into English[සංස්කරණය]

For the Russian name Михаи́л (Mixaíl), to display the result

a male පුද්ගල නාමය, Mikhail, from Hebrew, equivalent to ඉංග්‍රීසි Michael

and categorise the entry into Category:Russian male given names from Hebrew, use the following :

{{given name|ru|male|xlit=Mikhail|from=Hebrew|eq=Michael}}

7. Specifying the foreign-language name that a given name is derived from[සංස්කරණය]

For the Danish name Ulrik, to display the result

a male පුද්ගල නාමය from ජර්මානු Ulrich, equivalent to ඉංග්‍රීසි Ulric

and categorise the entry into Category:Danish male given names from German, use the following :

{{given name|da|male|from=de:Ulrich|eq=Ulric}}

For the Danish name Nicolai, to display the result

a male පුද්ගල නාමය from ලතින් Nīcolāī (genitive) or රුසියානු Никола́й (Nikoláj), of traditionally popular usage, equivalent to ඉංග්‍රීසි Nicholas

and categorise the entry into Category:Danish male given names from Latin and Category:Danish male given names from Russian, use the following :

{{given name|da|male|usage=traditionally popular|eq=Nicholas|from=la:[[Nicolaus|Nīcolāī]]<pos:genitive>|from2=ru:Никола́й}}

(In this latter example, the name linked to is a non-lemma form, so a link is inserted to display the non-lemma form Nīcolāī but link to the lemma Nīcolāus (found on a page name without macrons). This could be equivalently achieved using |from=la:Nicolaus<alt:Nīcolāī><pos:genitive>.)

8. Specifying the foreign-language common word (with definition) that a given name is derived from[සංස්කරණය]

For the Danish name Bjørn, to display the result

a male පුද්ගල නාමය from Old Norse bjǫrn (bear), equivalent to ස්වීඩන් Björn or අයිස්ලන්ත Björn

and categorise the entry into Category:Danish male given names from Old Norse, use the following :

{{given name|da|male|from=non:bjǫrn<t:bear>|eq=sv:Björn|eq2=is:Björn}}

9. Specifying a chain or foreign-language names that a given name is derived from[සංස්කරණය]

An example that demonstrates the full capabilities of |from= is the following, for ඉංග්‍රීසි Gabriel:

{{given name|en|male|from=la:Gabriēl < grc:Γαβρῑήλ < hbo:גַּבְרִיאֵל<tr:gaḇrīʾḗl><t:God is my strong man>}}.

which displays:

A male පුද්ගල නාමය from ලතින් Gabriēl [in turn from පුරාතන ග්‍රීක Γαβρῑήλ (Gabrīḗl), in turn from Biblical Hebrew גַּבְרִיאֵל (gaḇrīʾḗl, God is my strong man)].

See also[සංස්කරණය]


"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:පුද්ගල_නාමය&oldid=34203" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි