සැකිල්ල:Tl2

Wiktionary වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
 1. එය ඉතා සරල නිසාද, කරදරයක් නොමැතිව ආදේශ කල හැකි බාවින්ද (unlike Tlx)

 2. එබමුදු Tlx වැනි තනි template නාමයක් ප්‍රදර්ශනය කරන බැවින්ද, එය Tlx වැනි බැවින්ද

 3. නම් කරන ලද පරාමිතියක් පිටු සෙවීම සඳහා අනෙකුත් විකි ය්‍යාපෘති වල භාවිත කල හැකි බැවින්ද
  (Sister projects)
Tl2 Template ය Tl වැනිමය,

This template documentation is transcluded from Template:Tl/doc [edit usage][edit Master usage]

Documentation[සංස්කරණය]

{{tl}} and {{Tl2}} are simple macro templates used to display a template name as a link. Tl stands for Template link.

Tl2 differs in that it displays an arguably clearer result like {{Tlx}}, and also like takes the named parameters 'SISTER=xx' and 'LANG=ll', so that it may also be used to list and link to templates on other English and non-English language sister projects.
related
{{Tlx}} displays with the same enhanced presentation, and also expands several 'placeholder' parameters to generate a sample template call.

Usage[සංස්කරණය]


 {{Tl|template name to display}}
and
 {{Tl2|template name to display}} -- local link, just like Tl.
 or
 {{Tl2|SISTER=V:|template name to display}} -- displays a template on Wikiversity
 or
 {{Tl2|LANG=fr.|SISTER=wikisource|template name to display}} -- displays a template 
            on the French Wikisource sister project.

Example[සංස්කරණය]

Code Result
{{Tl|x0}} {{x0}}
{{Tl2|x1}} {{x1}}
{{Tl2|SISTER=M:|3x}} {{3x}}
{{Tl2|SISTER=wikibooks|LANG=de:|WP}} {{WP}}

See also[සංස්කරණය]


Similar templates at English sister projects [edit]
Wikimedia-logo.svg mta Meta-wiki Tl2
Wikipedia-logo.png wpd Wikipedia Tl2
Commons-logo.svg cms Commons Tl2
Wikibooks-logo.svg wbk Wikibooks Tl2
Wikispecies-logo.svg wsp Wikispecies Tl2
Wikiversity-logo.svg wvy Wikiversity Tl2

                                                     


"https://si.wiktionary.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Tl2&oldid=6518" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි